Dušan Šmidt zhodnotil svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v R. Sobote

Bývalý riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote Dušan Šmidt bol vo funkcii vyše dvoch rokov. K personálnej zmene došlo 8. januára, kedy bola za riaditeľku vymenovaná Aneta Vargicová. Šmidt predtým pôsobil ako učiteľ a pracoval aj ako policajt. Svoje pôsobenie na riaditeľskom poste zhodnotil pre vobraze.sk. Domnieva sa, že jeho pôsobenie vo funkcii riaditeľa ÚPSVaR Rimavská Sobota by mal hodnotiť jeho priamy nadriadený, ale pretože už nie je vo funkcii, môže iba konštatovať určité skutočnosti a situácie, ktoré doba priniesla. „Počas pôsobenia na úrade sme museli riešiť ťažké situácie, ako bola pandémia Covid-19, vyplácanie prvej pomoci v rámci NP, neskôr sme sa ocitli v situáciách, kde sme riešili pomoc našim klientom v súvislosti s infláciou, vojnou na Ukrajine, humanitárnou pomocou pri povodniach. Naši zamestnanci boli vždy oporou nášho úradu, so všetkým sme si dokázali poradiť a boli sme vysoko hodnotení aj na úrovni MPSVR.

Počas môjho pôsobenia sme čelili aj situácii, kedy sme museli z dôvodu finančných úspor štátu znížiť počet zamestnancov úradu a v neposlednom rade prebehol aj proces zmeny organizačnej štruktúry úradu.

Konštatujem, že počas môjho pôsobenia vo funkcii sa vyskytlo veľa situácií, kedy som spolu s vedúcimi zamestnancami jednotlivých organizačných útvarov úradu musel správne vyhodnotiť situáciu a nájsť to najlepšie riešenie ako pre našich klientov, tak aj pre samotných zamestnancov.


Čo považujete za najvýraznejší úspech počas svojho pôsobenia na poste riaditeľa ÚPSVaR?

Zo spätnej väzby, ktorá sa mi dostala, nemôžem vyhodnotiť najvýraznejší úspech, pretože či menší alebo väčší úspech, každý jeden bol prínosom pre náš úrad.

Ak sa však vrátim k otázke, tak môžem uviesť, že za najvýraznejší úspech považujem skutočnosť, že naši zamestnanci vždy dokázali svojím prístupom a svojou odbornou prácou to, že naši súčasní klienti, ale aj potencionálni klienti, sa vždy môžu na náš úrad obrátiť s dôverou, požiadať o pomoc a táto pomoc im bude poskytnutá. Myslím, že zamestnanci pochopili moju filozofiu vedenia a riadenia úradu a vo väčšine sa s ňou dokázali stotožniť.

K úspechom by som chcel uviesť, že sa nám podarilo zabezpečiť nové a vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov na pracovisku v Hajnáčke, stavebné práce sa už vykonávajú na budúcom novom pracovisku pre zamestnancov v Hnúšti, zabezpečilo sa zateplenie budovy na Ulici Gorkého, kde sídli oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Aktivačné centrum. Podarilo sa nám zabezpečiť aj obnovu vozového parku a nové technické pracovné prostriedky, aby zamestnanci mohli vykonávať svoju prácu komfortnejšie.


V rámci agendy, ktorá spadá pod ÚPSVaR, čo považujete za najväčší problém v okrese Rimavská Sobota?

Agenda v ponímaní celého ÚPSVaR Rimavská Sobota sa nedá zhrnúť do jedného výstupu. ÚPSVaR je živý organizmus, kde prebieha nespočetné množstvo procesov a nedá sa opísať jednou vetou. Každé pracovisko, každé oddelenie, každý referát sa stretáva s iným problémom a ku každému treba pristupovať individuálne a riešiť ho individuálne. Nebudem opisovať skutočnosť o nezamestnanosti, ktorá je všeobecne známa a náš okres sa s ňou už dlhé obdobie snaží vysporiadať. Tiež nebudem opisovať ani všeobecne známe problémy na úseku sociálnych vecí a rodiny. Ako som už uviedol, sme špecifický okres so špecifickými problémami a je naším poslaním, poskytnúť službou občanovi a pomôcť mu.


Vraciate sa do školstva? Kde by to malo byť? 

Na túto otázku zatiaľ nepoznám odpoveď ani ja sám, a preto sa s vami nemôžem podeliť o túto informáciu.

Zdroj: vobraze.sk