Druhá najväčšia škola v R. Sobote – ZŠ M. Tompu otvára svoje brány budúcim školákom i rodičom

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. S príchodom nového roka začína byť v mnohých rodinách, v ktorých majú predškoláka, slovo „škola“ častejšie spomínané. Je to úplne prirodzené, veď začiatkom roka sa koná zápis detí do prvého ročníka pre nasledujúci školský rok. Ak je táto téma aktuálna aj pre vašu rodinu a školu ešte nemáte vybratú, nasledujúce riadky o našej základnej škole sú určené práve pre vás.

Základné informácie o škole:

Základná škola Mihálya Tompu s VJM – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote je druhá najväčšia ZŠ v meste a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v dvoch budovách, a to na Šrobárovej ulici v centre mesta a na Ulici Novomeského na Sídlisku Západ. V súčasnosti má 24 tried a 506 žiakov, s ktorými pracuje 55 pedagogických zamestnancov (43 učiteľov, 5 vychovávateliek, 1 špeciálny pedagóg a 6 asistenti). V spolupráci so špeciálnym pedagógom poskytujeme individuálnu starostlivosť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Našim mottom je: „ Budúcnosť bude taká, aká je škola dnes.“

Vaše dieťa u nás získa všeobecné vzdelanie základného typu, podľa školského vzdelávacieho programu, ktoré mu umožní po skončení študovať na ktoromkoľvek type strednej školy, ďalej výučbu predmetov v materinskom jazyku, štandardnú znalosť cudzieho jazyka a štandardnú znalosť štátneho jazyka, ako aj počítačovú gramotnosť.

O vaše dieťa je postarané po celý deň. Po vyučovaní sa o deti stará päť skúsených pedagógov v školskom klube detí. Ich úlohou je čo najlepšie zorganizovať deťom voľný čas – pestré zameranie zábavných činností, relax spolu s prípravou na vyučovanie.

Pre rozvoj svojho talentu a  záľub si deti môžu vybrať v mimo vyučovacom čase z množstva záujmových útvarov. Tento školský rok funguje v priestoroch školy 27 štandardných krúžkov ako napr. počítačový, anglický jazyk, slovenský jazyk, maďarský jazyk, hudobný krúžok, folklórny krúžok, matematický, krúžok keramiky a športový krúžok.

Pre žiakov pravidelne organizujeme: plavecký výcvik, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, tanečný kurz, výlety a exkurzie, a to nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí, rôzne stretnutia s umelcami, vianočný či veľkonočný bazár a  iné veľkolepé akcie.

Žiakov zapájame do množstva súťaží v oblasti literárnej tvorby, umeleckého prednesu, výtvarnej výchovy, športu, olympiád a vedomostných súťaží z  rôznych predmetov. Ročne sa na nich zúčastňuje 70 až 80 žiakov a dosahujú v nich veľmi dobré výsledky. Svedčia o tom aj umiestnenia na popredných miestach, a to nielen na okresnej či krajskej úrovni, ale aj na celoslovenskej, vrátane tých, ktoré sú zorganizované nielen pre národnostné školy. (Súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo, Pekná maďarská reč, Matematická olympiáda, Olympiáda v anglickom jazyku, Súťaž v prednese ľudových rozprávok Ipolyi Arnold atď.)

Žiakom sú v priestoroch školy k dispozícii:

Dve telocvične ( z toho jedna je najväčšia a najkrajšia v meste ), športový areál s multifunkčným ihriskom, dve jedálne, tri počítačové učebne, niekoľko moderných učební s interaktívnymi tabuľami a e-touch monitormi, ako aj odborné učebne rôzneho charakteru. Škola má tri vlastné knižnice.

Naša škola sa zapája do projektov rôzneho typu, ktoré sú zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov , pedagógov, ako aj na vylepšenie materiálnych podmienok vyučovania.

  • ERASMUS + cezhraničné partnerstvá
  • Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II
  • Modernizácia vzdelávacieho procesu
  • Vzdelávanie učiteľov v rôznych oblastiach
  • Školské ovocie

Podrobnejšie informácie o nás môžete získať aj zo „Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk.r.2021/2022“, ktorá je zverejnená na web stránke školy www.zstompamihaly.edupage.org

Vážení rodičia, veľmi radi vás uvítame v priestoroch našej školy a veríme, že prvý krok vašich detí do našej budovy bude pre nich vykročením do ďalšieho úspešného života.

Slávnostný zápis do 1. ročníka sa bude konať 4. apríla 2023 od 14.00 v hlavnej budove Základnej školy M. Tompu s VJM – Tompa M. Alapiskola na Šrobárovej ulici 11/12. Žiadame vás, aby ste na zápis doniesli so sebou rodný list a zdravotnú kartu dieťaťa a váš občiansky preukaz. V prípade potreby a ďalších informácií, prosím, kontaktujte našu školu na: +421 47 5624432, +421 908 906145.

Veríme, že si vyberiete práve našu školu, ona je vašou budúcnosťou!

Zdroj: PR – Článok, ZŠ M. Tompu Rimavská Sobota

Erasmus+ stretnutie na ZŠ M. Tompu s VJM v Rimavskej Sobote