Most v Hnúšti si vyžaduje rekonštrukciu. Prioritným zámerom BBSK je financovať ju z eurofondov

Konštrukcia mostu v Hnúšti, ktorý sa nachádza na ceste II. triedy v smere na Klenovec, si už vyžaduje rekonštrukciu. Aktuálne je most ponad vodný tok Klenovská Rimava vo veľmi zlom stavebno-technickom stave (STS 6). Pre vobraze.sk to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. Ako dodala, tento most (ev. č. 526-048) bol v pláne na rekonštrukciu dlhodobo, preto postupne prebiehala príprava projektovej dokumentácie a povoľovací proces s tým, že po získaní finančného krytia by mohla prebehnúť.

„Vzhľadom na technický stav a aktuálny stav pripravenosti teda projekt naplnil kritériá vhodnosti na financovanie z fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027 a z uvedeného dôvodu bol predložený Zastupiteľstvu BBSK na schválenie jeho predloženia a spolufinancovania, čo je nevyhnutná podmienka, aby sa BBSK mohol zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP),“ priblížila hovorkyňa BBSK.

Krajskí poslanci na začiatku júla schválili predloženie žiadosti o nenápravný finančný príspevok za účelom realizácie sanácie mostu, zabezpečenie realizácie projektu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu či zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Lenka Štepáneková ozrejmila, že prioritným zámerom BBSK je financovať predmetnú stavbu z NFP v rámci vyhlásenej dopytovej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zameranej na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility, s najbližším termínom na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP do 9. októbra tohto roka. „V prípade schválenia tejto žiadosti získa BBSK grant s maximálnou mierou podpory vo výške 92 percent celkových oprávnených výdavkov a zostávajúcich 8 percent budú predstavovať vlastné zdroje BBSK. Alternatívne môže byť celá stavba financovaná z rozpočtu BBSK v závislosti od rozpočtových možností kraja,“ dodala.

Ako hovorkyňa BBSK konkretizovala, celkové investičné náklady na stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie predstavujú sumu 722 163,20 eur s DPH. Skutočné náklady budú závisieť od výsledku verejného obstarávania, ktoré sa ešte neuskutočnilo.

Začiatok realizácie rekonštrukcie je podľa vyjadrenia hovorkyne podmienený získaním finančného krytia a následným ukončením procesu verejného obstarávania. „V prípade priaznivého vývoja týchto krokov by práce na stavbe mohli začať v budúcom roku a doba realizácie (vrátane nutných technologických prestávok) bude do 12 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom,“ uviedla Štepáneková.

„Pre zlepšenie stavebno-technického stavu mosta ev. č. 526-048 sa zrealizuje kompletná výmena mostného zvršku, rekonštrukcia nosnej konštrukcie, sanácia, respektíve obnova častí spodnej stavby, svahy pri oporách sa prečistia a opravia, doplnia sa svahové revízne schodiská, okolie mosta sa vyčistí a upraví. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy v predmetnom úseku sa uskutoční výmena obrusnej vrstvy vozovky v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom,“ priblížila Lenka Štepáneková.

Zdroj: vobraze.sk