Vyberáte si školu? Príďte medzi nás do SOŠTaAP!

SOŠTaAP Rimavská Sobota
SOŠTaAP - Stredná odborná škola technická  a agropotravinárska

Každú chvíľu sa žiaci ZŠ začnú rozhodovať kam na strednú školu. Keďže sme nemohli organizovať Deň otvorených dverí, burzu práce a iné akcie, na ktoré sme boli v minulosti zvyknutí, chceli by som vám predstaviť našu školu aspoň takto na diaľku.

Stredná odborná škola technická  a agropotravinárska (ďalej len SOŠTaAP) na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pozorne monitoruje potreby trhu práce a podľa toho buď otvárame nové odbory, alebo ich vyraďujeme zo svojej siete.

Škola je dvojjazyčná- máme odbory s vyučovacím jazykom slovenským, do ktorých môžu byť prijatí žiaci zo slovenských a aj maďarských ZŠ a  s vyučovacím jazykom maďarským, do ktorých môžu ísť žiaci z maďarských ZŠ. Všetky odbory, ktoré na škole máme, môžu navštevovať aj chlapci aj dievčatá. V našej škole sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných učebných odboroch a v dvojročných učebných odboroch. Školské vzdelávacie programy máme spracované tak, aby absolvent našej školy mal po skončení štúdia širokú možnosť zamestnania sa alebo pokračovania v ďalšom štúdiu.

SOŠTAaP Rimavská Sobota

Žiaci sú vedení k získaniu odbornej kvalifikácie v strojárstve, elektronike, elektrotechnike, informatike, IT technológiách, automobilovom priemysle, potravinárstve, poľnohospodárstve, technicko – ekonomických činnostiach, ktorú budú môcť využiť buď ako pracovníci v príslušnom odbore alebo ako súkromní podnikatelia.

Štvorročné študijné odbory:
  • Agromechatronik- SJ (LEN TRI ŠKOLY V SR)
  • Mechanik elektrotechnik- MJ
  • Informačné a sieťové technológie- SJ (NOVINKA V REGIÓNE)
Trojročné študijné odbory:
  • Cukrár – SJ+MJ
  • Mäsiar lahôdkar- SJ (DUÁL)
  • Autoopravár mechanik- SJ+MJ
  • Agromechanizátor opravár- MJ
Dvrojročné študijné odbory (pre žiakov, ktorí nedokončili ZŠ v deviatom ročníku):
  • Praktická žena
  • Technické služby v autoservise

Viac informácií nájdeš na www.sostap.sk alebo na fb profile školy https://www.facebook.com/sostaap.rimavska.sobota

Zdroj: SOŠTaAP Rimavská Sobota, PR-článok