MŠ Hatvaniho sa špecializuje aj na starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením

MŠ I. Hatvaniho 1759/13 Rimavská Sobota

Zápisy detí do materských škôl sú v plnom prúde. V Materskej škole I. Hatvaniho v Rimavskej Sobote môžete svoje dieťa zapísať v termínoch od 2. do 6. mája. Deti je však možné prihlásiť aj v priebehu celého mesiaca máj. Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov bude  5. mája od 9.00 do 11.30 hod.

Materská škola je šesťtriedna, postavená blízko centra mesta Rimavská Sobota a na okraji sídliska. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 2 – 6 rokov, deťom zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s pokračujúcim plnením povinného predprimárneho vzdelávania. Rodičia majú možnosť aj poldenného pobytu dieťaťa v zariadení. Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri materskej škole.

Spádovou oblasťou sú predovšetkým ulice B. Bartóka, Cukrovarská, Dukelských hrdinov, Francisciho, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, I. Hatvaniho, Jánošíkova, K. Mikszátha, Kvetná, Malohontská, Mlynská, Nám. Š. M. Daxnera, Pivovarská, Povstania, Salvova, Svätoplukova, Škultétyho, Športová, Šrobárova, Štadion, Tomášikova, Trhové námestie a Záhradnícka ulica.

Materskú školu aktuálne navštevuje 118 detí, z toho 32 detí plní povinné predprimárne vzdelávanie. Súčasťou je aj 27 zamestnancov, z toho pedagogických a odborných zamestnancov je 17. Okrem učiteľov sú to aj  pedagogickí asistenti, školský psychológ a pomocná vychovávateľka.

Vlastné zameranie materskej školy určuje jej história, keď bola časť materskej školy špecializovaná na starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením, ktorá sa poskytuje aj v súčasnosti v jednej špeciálnej triede. Výchova a vzdelávanie  sa realizuje s dôrazom na individuálny prístup a podľa individuálneho vzdelávacieho programu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Odbornú starostlivosť poskytuje  deťom klinický logopéd a nadštandardná je aj spolupráca s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie.

Materská škola sa systematicky zameriava na environmentálnu výchovu. Bohatá zeleň, bylinková špirála a Ekoučebňa dáva priestor na systematickú realizáciu aktivít zameraných na plnenie environmentálneho programu materskej školy formou priameho zážitku a vytvára podmienky aby deti nadobudli vedomosti, schopnosti ekologicky myslieť a konať s účinným dosahom aj na ostanú verejnosť.

Tematicky zamerané ihriská, poskytujú možnosti rôznorodých činností a hier pre deti – športové ihrisko s možnosťou bezpečných loptových hier, atletických aj iných športov, rôznorodé preliezačky na rozvíjanie obratnosti a akrobatických zručností, dopravné ihrisko s možnosťou každodenného bicyklovania, kolobežkovania a prirodzeného osvojovania si pravidiel cestnej premávky a realizovanie plaveckých, korčuliarskych aj lyžiarskych kurzov  v relatívnej blízkosti materskej školy, vytvára podmienky na to aby deti považovali šport a pohybové aktivity za súčasť svojho životného štýlu.

Nadané deti  sa realizujú  zapájaním sa do rôznych súťaží a činností kde prejavujú svoju tvorivosť, fantáziu a predstavivosť. Preferované sú skupinové formy učenia sa a tiež individuálne formy  výchovy a vzdelávania, pri ktorých dieťa prežije každú skúsenosť ako osobnú a jedinečnú.

Didaktický model materskej školy chceme naďalej rozvíjať o prvky individuálneho a individualizovaného učenia sa dieťaťa ponorením sa do činnosti a tiež v oblasti slobodného sebavyjadrenia, spoločného plánovania aktivít vychádzajúceho zo záujmov a objavov detí a vytvárania klímy spolupráce. Chceme poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovaní.

Materská škola pravidelne dosahuje veľmi dobré výsledky o výtvarných súťažiach mesta aj regiónu. Je zapojená do viacerých rozvojových programov: „Múdre hranie 2“ kde cieľom bolo podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Enviroprojekt „Stromáčik“ Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ podporuje kvalitnejšie a širšie odborné zabezpečenie personálu materskej školy o pedagogických asistentov, školských psychológov. Z “Plánu obnovy a odolnosti SR“ máme financované 1 miesto pomocného vychovávateľa na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením“.

Aktuálne budujeme „Snoezelen miestnosť“. Slúžiť  bude ako forma terapie, alebo ako podporný pedagogický prístup. Koncept sa využíva u cieľových skupín: deti s rôznym druhom postihnutia, poruchami správania, autizmom, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a v neposlednom rade u bežnej populácie najmä na odbúravanie stresu. Realizuje sa v špecificky upravenom prostredí so svetelnými efektmi, hudbou, zvukmi, vôňami,“ dodala na záver Juhászová.

Eva Juhászová, riaditeľka Materskej školy I. Hatvaniho

Adresa: I. Hatvaniho 1759/13 Rimavská Sobota

Te.:  047/56 22 665

Email: ms-hatvaniho@rsnet.sk

Web: https://mshatvaniho.sk/2022/04/zapis-deti-do-ms-na-sk-rok-2022-2023/

Zdroj: PR článok , MŠ Hatvaniho