Gymnázium Ivana Kraska v Rim. Sobote pozýva na deň otvorených dverí. Pripravili zaujímavé študentské aktivity

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium má vytvorené podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na prípravu na vysokoškolské štúdium.  Tradičná škola s bohatou históriou v Rimavskej Sobote vzdeláva žiakov v osem- a štvorročnej forme štúdia v slovenskom i maďarskom vyučovacom jazyku.

Popri všeobecnovzdelávacích aktivitách podporuje škola výchovnú a mimoškolskú činnosť, vytvára efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom žiaci a zamestnanci zažívajú pocit úspechu a radosti. V centre pozornosti pedagógov je žiak, ktorý sa formuje a vytvára si vlastnú hierarchiu hodnôt.

Tohtoročné dni otvorených dverí škola pripravuje opäť v prezenčnej forme. 

Na škole vychovávajú zodpovedných a vzdelaných žiakov disponujúcich schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na život v meniacej sa spoločnosti. Tak neváhaj a pridaj sa k žiakom Gymnázia Ivana Kraska v R. Sobote.

1. PODUJATIE sa uskutoční 5. 12. o 9.00 hod. pre žiakov deviateho ročníka s vyučovacím jazykom slovenským.

2. PODUJATIE bude – 6. 12. o 15.30 hod. pre žiakov piateho ročníka s vyučovacím jazykom slovenským.

3. PODUJATIE bude – 14. 12. o 9.00 hod. pre žiakov deviateho ročníka s vyučovacím jazykom maďarským.

Pripravili pre žiakov:

  • skúšobné prijímačkové testy
  • otvorené hodiny
  • zaujímavé študentské aktivity

Príďte zažiť atmosféru našej školy  počas Dní otvorených dverí.

Zdroj: Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, PR Správa