Blíži sa zápis do prvého ročníka. Ak chcete vedieť lepšie a viac ….

… príďte do Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Pretože v našej EZŠZO : 

 • je základom výborný školský vzdelávací program, inovatívne metódy vyučovania
 • našou prioritou je žiak a jeho individuálny rast v menšom kolektíve spolužiakov
 • sa žiaci učia uplatniť ľudskosť v kresťanskom ponímaní “miluj blížneho svojho” (pomáhať ľuďom i zvieratkám)
 • angličtina je bežný komunikačný jazyk v našej škole od 1. ročníka
 • v historickej budove sa nachádzajú najmodernejšie technológie a kreatívne centrá 
 • poskytujeme nadštandardný a bezpečný priestor pre vzdelávanie žiakov
 • pomáhame našej planéte – separujeme, recyklujeme, hospodárime s vodou
 • pretože máme na to najlepších učiteľov

Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej na školský rok 2023/2024 
sa uskutoční za účasti detí a rodičov 3. a 4. apríla od 12:00 do 16:00 hod. v triedach na prízemí našej školy.

Pri zápise sú potrebné :

osobné údaje o dieťati v rozsahu

 • meno a priezvisko (je žiadúce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť

osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého 
 • pobytu
 • kontakt na účely komunikácie.

Ak sa nemôžete zúčastniť slávnostného zápisu v uvedených dňoch, nemajte strach. Zápis pokračuje počas celého mesiaca apríl 2023 prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete tu : https://www.ezszo.sk/register/

Po prijatí elektronickej prihlášky budeme zákonných zástupcov kontaktovať telefonicky.

Všetci ste srdečne vítaní!

Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ školy

047/5631127 – 0910 826 269 – 0911 826 269 – ezszo@ezszo.sk

Zdroj: PR článok ZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota