Otvoria náučný chodník Kurinecká dubina

foto: Robert Piatrik

V pondelok 11. septembra sa uskutoční otvorenie náučného chodníka Kurinecká dubina. Náučný chodník je výsledkom úzkej spolupráce medzi mestom Rimavská Sobota a Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Cerová vrchovina. Návštevníkom priblíži turisticky zaujímavú lokalitu v blízkosti vodnej nádrže Kurinec a poukáže na prírodné a historické hodnoty územia. Dôležitým cieľom zriadenia náučného chodníka je usmerniť pohyb návštevníkov v prírodnej rezervácii Kurinecká dubina a jej ochrannom pásme.

Kurinecká dubina je zákonom chránená už od roku 1952 a od roku 2003 je prírodnou rezerváciou. V území platí 5. a v príslušnom ochrannom pásme 3. stupeň ochrany. Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdísk krakle belasej. V súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov, ktoré sú domovom pre mnohé chránené druhy vtáctva, hmyzu, pre netopiere a iné drobné druhy cicavcov. Staré stromy sú významné z hľadiska zvyšovania biodiverzity v krajine. Náučný chodník má charakter okruhu s celkovou dĺžkou 4,55 km, východiskovým a cieľovým bodom je autobusová zastávka v rekreačnej oblasti Kurinec. Pre rodiny s menšími deťmi a seniorov je pripravená aj kratšia alternatíva, dlhá približne 2,6 km.

Chodník návštevníkov prevedie aj cez lokalitu, na ktorej sa v minulosti nachádzal pasienkový les, ktorého svedkami sú už len impozantné duby letné. Obvody týchto jedinečných 200 a viac rokov starých stromov nezriedka presahujú 5 m. Trasa chodníka prechádza popri toku Ľukvy, cez ktorú sa návštevníci dostanú novovybudovanou lávkou k prírodnej rezervácii Kurinecká dubina a vodnej nádrži Kurinec. Súčasťou náučného chodníka je 10 stanovíšť vybavených informačnými tabuľami s textami v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

Návštevníci získajú zaujímavé informácie nielen o rastlinných a živočíšnych druhoch, ktoré sa tu vyskytujú, ale aj o význame prírodnej rezervácie, o pôvode pasienkových lesov, o dopade klimatickej krízy na okolitú krajinu, o spôsobe hospodárenia v mestských lesoch, a o osude posádky amerického bombardéra, ktorý tu spadol počas druhej svetovej vojny.

Panoramatická vyhliadka, ktorá je súčasťou náučného chodníka, ponúka pohľad na Klenovský vepor či Fabovu hoľu a v prípade priaznivých podmienok aj na Poľanu či Ďumbier. Zriadenie náučného chodníka jednoznačne prispieva k posilneniu výchovno-vzdelávacieho aspektu ochrany prírody. Nemenej dôležitý je však aj jeho príspevok k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v okrese Rimavská Sobota. Vhodne dopĺňa ponuku aktivít v regióne a tým posilňuje potenciál pre predĺženie pobytu návštevníkov.

Pomoc pri realizácii projektu poskytli: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Technické služby mesta Rimavská Sobota, Robert Piatrik z Droners team z Rimavskej Soboty, odborník na históriu vojenského letectva a spoluautor knihy „Konečná zastávka: Slovensko!“ Peter Kaššák a značkári Klubu slovenských turistov v Rimavskej Sobote. Projekt Náučného chodníka Kurinecká dubina bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých regiónov.

Zdroj: tlačová správa, Peter Slovák (Mestský úrad R. Sobota), Želmíra Ružičková (Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Cerová vrchovina)