Na rozvoj Národného parku Muránska planina získal BBSK viac ako 1,5 milióna eur z Plánu obnovy

Rozvojovej agentúre Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer sa z Plánu obnovy podarilo získať viac ako 1,5 milióna eur na tri projekty, ktoré prispejú k rozvoju Národného parku Muránska planina.

Tvorba a budovanie značky Národného parku Muránska planina, udržateľný rozvoj cykloturistiky na tomto území a revitalizácia historického Coburgovského parku v Pohorelskej Maši. To sú tri projekty, na ktoré sa podarilo organizáciám pod hlavičkou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) získať peniaze z Plánu obnovy.
Celkovo ide o viac ako 1,5 milióna eur, pričom najvyššiu sumu, presahujúcu 845-tisíc eur, získal projekt obnovy historického Coburgovského parku, ktorého žiadateľom bola Rozvojová agentúra BBSK.

„Pohorelská Maša sa nachádza na severnom okraji Muránskej planiny, na tematickej kultúrnej trase Coburgovská železná cesta. V rámci tohto projektu bude revitalizovaná parková zeleň, obnovené pôvodné chodníky, vybudované osvetlenie, osadené lavičky, koše, infopanely a ďalšia drobná infraštruktúra,“ hovorí Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK.

Nechajte sa očariť jeseňou na Muránskom hrade

Súčasťou revitalizácie bude aj architektonické riešenie vstupnej brány, pôvodného mostu ponad rieku Hron a rekonštrukcia existujúceho mostíka ponad vodný kanál. Tiež výstavba záhradného pavilónu ako aj náznaková rekonštrukcia pôvodnej železničnej zastávky, ktorá bola v minulosti súkromnou zastávkou pre aristokraciu a už nie je v strategických plánoch využitia ŽSR.

Budovanie značky aj udržateľného cykloturizmu

Cielený rozvoj územia plánovaný v synergii s relevantnými aktérmi zahŕňa aj projekt, ktorého žiadateľom bola Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, v koordinácii s Rozvojovou agentúrou BBSK a Správou Národného parku Muránska planina.

Aktivity v projekte budú smerovať k tvorbe a budovaniu značky Národného parku Muránska planina tak, aby sa z územia stala konkurencieschopná destinácia, ktorá bude návštevnícky orientovaná pri súčasnom dodržiavaní zásad ochrany prírody a udržateľného rozvoja. Tento projekt získal z Plánu obnovy viac ako 273-tisíc eur.

Rozvojová agentúra BBSK na príprave projektov úzko spolupracovala aj s ďalšími aktérmi priamo v území, najmä so Správou Národného parku Muránska planina. Posledný z úspešných krajských projektov sa zameriava práve na udržateľný rozvoj cykloturistiky a získať sa naň podarilo viac ako 434-tisíc eur.

„Konkrétne aktivity budú smerovať k rozvoju cykloturistických trás v národnom parku tak, aby zostala zachovaná biodiverzita. Projekt zahŕňa aj tvorbu dátovej základne pre manažment návštevníka a komplexnú koordináciu rozvoja cykloturistiky v súlade so zásadami rozvoja udržateľného cestovného ruchu,“ doplnila Ľudmila Elexová z tímu spracovateľov koncepčných a strategických dokumentov Rozvojovej agentúry BBSK.

Podporili pätnásť projektov
Ministerstvo životného prostredia z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska planina podporilo celkovo pätnásť projektov, medzi ktoré rozdelilo viac ako 8,5 milióna eur.

Podanie projektov bolo prirodzeným vyústením aktivít, ktoré dlhodobo realizuje Banskobystrický samosprávny kraj s cieľom podpory udržateľného rozvoja regiónov, diverzifikácie aktivít v chránených územiach a vytvárania partnerstiev a spoločného postupu s autoritami správy chránených území. Aktivity reflektujú potrebu zvyšovania odolnosti regiónov ako reakcie na klimatické zmeny a energetickú krízu.

„Máme spracovanú Koncepciu rozvoja prírodného cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji do roku 2030 a v procese finalizácie je i Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina do roku 2030,“ doplnila Ľudmila Elexová

Oba dokumenty navrhujú opatrenia pre rozvoj prírodného turizmu ako príležitosti pre rast ekonomickej aktivity v regiónoch s jedinečným prírodným potenciálom. Práve početné stretnutia a diskusie s partnermi v území, ktoré prebiehali pri tvorbe stratégie pre územie Národného parku Muránska planina, boli dôležitým základom pre spracovanie a podanie zmysluplných projektov v rámci tejto výzvy.

„Výstupy stratégie zohľadňujú potreby vo viacerých kľúčových oblastiach rozvoja cestovného ruchu tak, aby bolo toto územie atraktívnym miestom návštevy nielen v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte a stalo sa ako celok udržateľnou destináciou Národný park Muránska planina,“ uviedla Ľudmila Elexová.

Nosným projektom pre územie Národného parku Muránska planina je bezpochyby aj projekt, ktorého žiadateľom je samotná Správa Národného parku Muránska planina. Zameriava sa na vytvorenie kľúčových podmienok rozvoja prírodného cestovného ruchu, zahŕňa prípravu na moderné návštevnícke centrum po vzore národných parkov v zahraničí, parkovacie kapacity aj ďalšie aktivity, ktoré správa parku pri spracovaní stratégie rozvoja identifikovala.
Jednotlivé projekty sú tak výsledkom spolupráce aktérov naprieč všetkými úrovňami.

„Konštruktívny dialóg je niečo, čo dlhodobo presadzujeme v rámci našej regionálnej politiky a pri tvorbe strategických dokumentov. V tomto konkrétnom prípade nám všetkým išlo o spoločný cieľ, ktorým je ekonomický, environmentálne a sociálne udržateľný rozvoj regiónu s ohľadom na ochranu vzácneho prírodného, historického a kultúrneho dedičstva,“ uzavrel Ondrej Lunter, súčasný podpredseda a novozvolený predseda BBSK.

Zdroj: Lenka Štepáneková, tlačová správa BBSK (redakčne upravené)