Prvá výzva na čerpanie regionálneho príspevku pre okres Rimavská Sobota


Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlásil prvú výzvu na predkladanie projektov na rok 2022. Slovensko sa dlhodobo zaoberá riešeniami problematiky zaostalých regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Slovenskej republiky prijíma opatrenia a vytvára nástroje na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov, s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest, znižovať regionálne rozdiely, podporovať investície a podnikateľské aktivity, aby sa zamedzilo odchodu mladej a vzdelanej pracovnej sily z regiónov.

V období 2022 – 2026 okresné úrady budú napĺňať tieto úlohy a ciele prostredníctvom Plánu rozvoja zaostalého regiónu. Takto je to aj v našom okrese Rimavská Sobota, ktorý patrí dlhodobo na čelo štatistiky s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti, ktorá už prekročila hranicu 20%.

Práve z uvedených dôvodov je potešujúce, že po dlhodobom úsilí príprav a schvaľovania, Riadiaci výbor NRO okresu Rimavská Sobota 23. augusta na svojom zasadnutí odsúhlasil znenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a Okresný úrad Rimavská Sobota na svojej webovej stránke zverejnil výzvu. Od 24. augusta do 24. septembra 2022 môžu subjekty predkladať svoje žiadosti, a to v nasledujúcich oblastiach podpory:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie
Opatrenie A1: Podpora inovácií, výskumu a vývoja
Opatrenie A2: Podpora podnikov v oblasti poľnohospodárskej, lesníckej, potravinárskej výroby a služieb
Opatrenie A3: Podpora MSP v oblasti priemyselnej výroby

Aktivita B: Cestovný ruch
Opatrenie B1: Tvorba ponuky v kultúrno-poznávacom, prírodnom a iných formách udržateľného cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a i.)
Opatrenie B2: Vytváranie udržateľného zázemia a služieb pre pobyt návštevníkov
Opatrenie B3: Rozvoj destinačného manažmentu a marketing
Opatrenie B4: Zlepšenie dostupnosti okresu, atraktivít a turistických bodov záujmu

Aktivita C: Sociálna ekonomika
Opatrenie C1: Vytváranie podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb

Aktivita D: Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Opatrenie D1: Podpora zvyšovania kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania a rozšírenie kapacít vzdelávacích inštitúcií
Opatrenie D2: Podpora systému profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Na rok 2022 na podporu projektov MIRRI SR vyčlenilo až 1,9 mil eur. Nakoľko výzva vychádza v letnom prázdninovom období a vo volebnom roku do miestnych samospráv, bude naplnenie týchto cieľov tvrdým orieškom pre všetkých. Je však v záujme okresného úradu, ako aj všetkých aktérov, vynaložiť maximálne úsilie k tomu, aby boli tieto finančné prostriedky aj napriek tvrdým podmienkam v našom okrese úspešne využité.

Výzvy spolu s termínmi, ako aj všetky podrobné informácie o podmienkach, nájdete https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-rimavska-sobota-2022-2026.

Zdroj: Okresný úrad R. Sobota, foto: vobraze.sk