Erasmus + KA1 v Základnej škole Š. M. Daxnera

ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

V školskom roku 2021/2022 sa Základná škola Š. M. Daxnera zúčastnila mobilít v rámci programu Erasmus+ v aktivite KA1 Mobilita zamestnancov. Našej škole bol schválený grant na projekt s názvom „Vzdelávajme moderne a hravo“, cieľom ktorého je rozvíjať spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami, vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v rámci riadenia a fungovania školy, vrátane jej autoevalvácie, administratívy a manažmentu. Tiež je dôležité motivovať pedagógov k získavaniu zručností a kompetencií v cudzom jazyku a zatraktívniť a modernizovať výchovno-vzdelávací proces na našej škole.

V rámci projektu sme naplánovali dve mobility, ktoré sa uskutočnili na pôde vzdelávacej inštitúcie ETI Malta, ktorá má dlhoročné skúsenosti s realizáciou programov vzdelávania učiteľov. Obe mobility sa uskutočnili v meste St. Julian´s v mesiaci október 2021 aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii vo svete. Účastníci mobilít sa zúčastnili štruktúrovaných kurzov „The Playground Classroom – Teaching for Primary School“ a „CLIL – Medhodology and ICT Tools for Teachers with CLIL.“ Kurzy prebiehali podľa programu vopred zostaveného prijímajúcou organizáciou ETI Malta.

ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

V rámci kurzov pedagógovia absolvovali jazykový tréning zameraný na zdokonaľovanie jazykových kompetencií a zručností. Počas workshopov sa venovali problematike vyučovania anglického jazyka žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní, metodologickým postupom podporujúcim komunikáciu v anglickom jazyku, kooperatívnemu učeniu, rozprávaniu príbehov a ďalším aktivizujúcim metódam, ktoré napomáhajú zefektívniť vyučovanie anglického jazyka. V rámci stretnutí sa oboznámili aj s problematikou CLIL a využívaním IKT vo vzdelávaní a získali praktické skúsenosti s plánovaním hodín CLIL a využitím moderných technológií.

Zúčastnení pedagógovia mali možnosť oboznámiť sa so školským vzdelávacím systémom na Malte v teoretickej rovine, nakoľko nebolo možné školy navštíviť. Lektori inštitúcie prezentovali spôsob organizácie vyučovania, hodnotenia žiakov a ich zvyky a tradície.

Prínosom v oblasti poznávania kultúry a histórie krajiny bola návšteva hlavného mesta Valletta, historických miest Mdina, Rabat, Victoria, Marsaxlokk a ďalších zaujímavých miest, ktoré sú významné z hľadiska histórie ostrovov Malta a Gozo, o ktorej boli pedagógovia podrobne informovaní počas kurzov, čo boli nevyhnutné pre vytvorenie komplexného obrazu o krajine.

Počas kurzu sa pedagógovia zoznámili a spolupracovali s učiteľmi z rôznych krajín, konkrétne z Litvy, Lotyšska, Čiech, Poľska a Kórei. Veľmi podnetná bola diskusia a vzájomná výmena skúseností. Porovnávali sa školské vzdelávacie systémy, hovorilo sa o spoločných problémoch a nadviazali sa kontakty pre budúcu možnú spoluprácu v rámci ďalších projektov pre žiakov základnej školy.

ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

Ubytovanie bolo pôvodne zabezpečené v hostiteľskej rodine, čo bolo na tesne pred nástupom zmenené v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID 19. Ubytovanie bolo spoločné pre viacerých pedagógov z iných krajín, čo znamenalo možnosť používať anglický jazyk aj mimo vyučovania v každodennom reálnom živote a zároveň sa bližšie oboznámiť so spôsobom života, kultúrou, zvykmi a tradíciami v iných krajinách.

Získané poznatky a vedomosti sú veľkým prínosom nielen pre zúčastnených pedagógov a ich žiakov, ale aj pre školu ako celok. Hlavným cieľom je aplikovať nadobudnuté kompetencie a zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese a ich diseminácia medzi pedagógmi našej školy, ale i regiónu.

Zdroj: Mgr. Denisa Csanková & Mgr. Dana Vikorová, ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota