Obchoďáci z Rim. Soboty na odbornej stáži v rámci projektu ERASMUS+ v Prahe

ERASMUS+ v Prahe

V  školskom roku 2022/2023 získala Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote grant na realizáciu projektu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pod názvom „Praxuj v Prahe – skús, zaži, inšpiruj sa“. Projekt bol realizovaný v rámci programu krátkodobej mobility študentov stredných odborných škôl so zámerom skvalitniť odbornú prípravu žiakov tak, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí.

Odbornej stáže sa zúčastnilo 20 žiakov štvrtého ročníka od 3. do 16. októbra. Za svoju cieľovú destináciu sme si tentokrát zvolili hlavné mesto našich českých bratov – Prahu, kde sme pomocou podpornej agentúry EDUCO s.r.o. získali skvelých zamestnávateľov. Ponuka hosťujúcich organizácií bola veľmi pestrá: veľko- a maloobchod, cestovný ruch, PR a reklamné agentúry, ako aj neziskové organizácie z oblasti kultúry a rôzne občianske združenia.

Naši žiaci sa v priebehu dvoch týždňov pod vedením skúsených tútorov stali súčasťou pražských firiem a vykonávali bežnú ekonomickú agendu podľa potrieb jednotlivých zamestnávateľov. Nakoľko zameranie firiem bolo rôznorodé, aj samotné aktivity našich žiakov boli odlišné. Niekto mal za úlohu pripraviť tovar aj s príslušnou agendou na predaj cez e-shop, niekto sa ocitol v teréne a mal vykonať prieskum trhu, niekto pripravoval výletnú loď pre turistov. Počas stáže boli žiaci schopní pracovať samostatne pod vedením tútora, využívať informačné technológie, orientovať sa vo veľkomeste. Zároveň vo veľkej miere rozvíjali svoje komunikačné kompetencie. Na záver stáže dostali žiaci certifikát Europass mobility a certifikát o účasti.

A ako hodnotia odbornú stáž naši žiaci? Tu je pár ich názorov:

Odborná stáž v Prahe bola pre mňa veľkým zážitkom. Získal som odborné vedomosti, ale videl som aj iný život vo veľkomeste. Stal som sa viac samostatným a dokázal som si, že sa netreba ničoho báť, lebo keď sa chce, všetko sa dá.“ Dávid Strihan, IV.A

Bolo pre mňa výzvou na celé dva týždne opustiť domov, ale zvládla som to. Mojím pracoviskom sa stala divadelná agentúra Aura – pont. Mala som možnosť písať urgencie v češtine adresované rôznym divadlám a nahliadnuť do faktúr alebo hlásení známych českých osobností. Ako tínedžerka z malého mesta by som nikdy nemala možnosť nadobudnúť takéto skúsenosti.“ Adriána Holíková, IV.A

Pracovala som v agentúre ADRA, ktorá sa venuje dobrovoľníctvu a má rôzne programy na pomoc ľuďom v núdzi. Práca v Exceli zrazu nadobudla iný význam, keď išlo o chudobné deti z Bangladéša, ktorým posielajú „adoptívni rodičia“ peniaze, aby mohli žiť o trochu lepší život.“ Michaela Kľučiarová, IV.A

Moja odborná prax v Prahe bola nezabudnuteľným zážitkom, bolo pre mňa veľkým plusom, že som sa mohla zúčastniť. Získala som také skúsenosti, aké doteraz ešte nikdy. Naučila som sa byť samostatnou, rozvinuli sa moje komunikačné zručnosti, dokonca aj v anglickom jazyku. Z hľadiska odborných zručností som mohla nazrieť do fungovania firmy, zoznámila som sa s pojmom marketing a vyskúšala si plniť rôzne úlohy.“ Barbara Ruszóová, IV.C

Zapojením sa do projektu Erasmus+ sme sa rozhodli poskytnúť žiakom odbornú prax v zahraničí, aby sme im umožnili spoznať zahraničné firmy, ich profily, pracovné metódy a požiadavky. Význam praxe sme videli aj v získaní nových kontaktov, v poznaní novej kultúry a života vo veľkomeste. Zistili sme, že žiaci, ktorí sa zúčastnili zahraničnej praxe, sa stali samostatnejšími, začali na sebe pracovať a pochopili, že vytrvalou prácou majú šancu na lepší život.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.

Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Zdroj: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, PR-článok