V R. Sobote hľadajú nových policajtov. Podmienky sa zmenili

Máš záujem o prácu v Policajnom zbore SR? Od 1. marca 2023 sa menili podmienky prijímania policajtov do služobného pomeru. Od tohto dátumu je po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania policajt prijímaný do služobného pomeru priamo na tom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, na ktorom požiadal o prijatie do služobného pomeru (spravidla podľa miesta trvalého bydliska), čiže na konkrétne obvodné oddelenie Policajného zboru a následne nastupuje na štúdium na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Po jeho úspešnom ukončení nastupuje do výkonu služby už na dané obvodné oddelenie Policajného zboru.

V súlade s týmito podmienkami už boli na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote od uvedeného termínu prijatí 3 úspešní uchádzači, ešte stále však u nás zostáva zopár voľných miest.

Podmienky prijatia ostávajú nezmenené – policajtom sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý spĺňa ďalšie podmienky prijatia :

  • je bezúhonný,
  • je spoľahlivý,
  • má úplné stredné vzdelanie s maturitou,
  • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
  • ovláda štátny jazyk,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
  • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  • nie je inak zárobkovo činný.

V prijímacom konaní sa občan podrobí previerke ovládania štátneho jazyka, previerke fyzickej zdatnosti, psychologickému vyšetreniu a lekárskemu vyšetreniu.

Podmienky prijatia policajných kadetov – teda osôb vo veku od 18 do 21 rokov, ostávajú nezmenené.

Viac informácií nájdete na stránke www.minv.sk alebo kontaktujte personálne oddelenie OR PZ v Rimavskej Sobote na číslach 0961 68 5527 alebo 5528 alebo e-mailom na adresách: renata.borlokova@minv.sk alebo martina.drugdova2@minv.sk.

Zdroj: OR PZ Rimavská Sobota