Hľadajú zamestnancov na plný úväzok s nástupom od 1.októbra. Platové ohodnotenie: 1200 – 1400 eur

Ponuka zamestnania od 1.10.2022

OZ Partnerstvo Gemera – Malohontu hľadá zamestnancov na plný úväzok s nástupom od 1.10.2022 na nasledovné pozície:

O d b o r n ý p o r a d c a

Požadovaná kvalifikácia: VŠ I. stupeň v odbore andragogika, personálny manažment, ekonomika, manažment, ľudské zdroje, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo študijné odbory pedagogického zamerania a súvisiace humanitné odbory, financie, bankovníctvo, účtovníctvo, ekonómia, matematika a súvisiace humanitné odbory a 3 roky praxe alebo VŠ II. stupeň v tých istých odboroch a 1 rok praxe alebo maturita (príp. iné vysokoškolské štúdium) a 5 rokov praxe alebo platná registrácia v Slovenskej komore psychológov a 1 rok praxe v prípade odborného poradcu, ktorý poskytuje psychologické poradenstvo (psychologické poradenstvo nemôže poskytovať odborný poradca bez platnej registrácie v SKP).

Činnosť: Vykonáva oprávnené činnosti v rámci výzvy v súlade s projektovými aktivitami v oblasti zamestnanosti, ľudských zdrojov, osobnostného rozvoja, motivovania ľudí kariérneho rastu, sociálno-právna činnosť, psychologické poradenstvo, sociálna práca, poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti, zúčastňuje sa pravidelných porád, konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby a úzko spolupracuje s projektovým/finančným manažérom, cieľovou skupinou, t. j.: znevýhodnené osoby alebo zraniteľné osoby v zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; alebo uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, občania so zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Platové ohodnotenie: 1200 – 1400 Eur čistý plat

A s i s t e n t s o c i á l n e j p r á c e

Požadovaná kvalifikácia: Kvalifikačné predpoklady v zmysle § 5 a § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Činnosť: Poskytuje informačné a poradenské služby na úrovni základného sociálneho poradenstva, vykonáva odborné činnosti, ktoré mu umožňuje príslušná legislatíva v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Samostatne vykonáva sociálnu rehabilitáciu. Asistent sociálnej práce pod gesciou sociálneho pracovníka vyhľadáva, oslovuje a motivuje na spoluprácu klienta s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny klientov. Zabezpečuje znalosťami z oblasti špecifík a charakteristík cieľovej skupiny, s ktorou pracuje a pozná mechanizmy jej správania, a tak sa efektívne podieľa na zbere informácií pre posúdenie životnej situácie klienta, pre plánovanie a implementáciu efektívnych intervenčných metodík konkrétnej sociálnej cieľovej skupiny. Zabezpečuje odbornými komunikačnými zručnosťami, dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Minimálne kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 5 a § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 5 – asistentom sociálnej práce je získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. § 45 – spĺňa podmienku získaného odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce alebo spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu.

Platové ohodnotenie: 600 – 800 Eur čistý plat

P e e r p r a c o v n í k

Požadovaná kvalifikácia: nevyžaduje sa preukazovanie vzdelania

Činnosť: Peer pracovník projektu spolupracuje s odborným personálom projektu odborným garantom, odborným radcom a asistentom sociálnej práce. Jeho činnosť je zameraná na cieľovú skupinu projektu NEAKTÍVNE OSOBY t.j. osoby v zmysle §54 ods. 3 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti: fyzické osoby, ktoré nie sú uchádzačom o zamestnanie, nie sú zamestnancami, nevykonávajú alebo neprevádzkujú samostatnú zárobkovú činnosť a sústavne sa nepripravujú na povolanie. Na základe poznania CS realizuje motivačné aktivity pre klientov k zmene životnej situácie na základe osobnej skúsenosti, uvedením dobrých príkladov na zmenu a osobnými rozhovormi. O svojej činnosti informuje odborný personál projektu, ktorí informácie využije na dosiahnutie cieľov projektu.

Platové ohodnotenie: 580 Eur čistý plat

P r o j e k t o v ý / f i n a n č n ý m a n a ž é r

Požadovaná kvalifikácia: VŠ II. stupeň v odbore financie, bankovníctvo, účtovníctvo, ekonómia, matematika a súvisiace humanitné odbory a 1 rok praxe v oblasti pripravovania/riadenia projektov z ESF alebo iných štrukturálnych fondov alebo VŠ I. stupeň v tých istých odboroch a 2 roky praxe v oblasti pripravovania/riadenia projektov z ESF alebo iných štrukturálnych fondov alebo maturita a 3 roky praxe v oblasti pripravovania/riadenia projektov z ESF alebo iných štrukturálnych fondov.

Činnosť: Zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o poskytnutí NFP, a ďalej najmä s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ; zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade najmä s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF; zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuje, organizuje, riadi, zabezpečuje a kontroluje aktivity projektu; zodpovedá za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie a predkladá dokumentáciu v zmysle monitorovania podľa Príručky pre prijímateľa NFP riadiaceho orgánu OP ĽZ pre DOP pre prioritné osi č. 2, 3, 4 a 8 a usmernení Poskytovateľa NFP; komplexne pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít a podľa Príručky pre prijímateľa NFP riadiaceho orgánu OP ĽZ pre DOP pre prioritné osi č. 2, 3, 4 a 8 a usmernení Poskytovateľa; zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi podľa zmluvy o poskytnutí NFP; komunikuje s Poskytovateľom v oblasti vzťahov, vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; komunikuje s Poskytovateľom v oblasti finančných vzťahov, vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; sleduje dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP; pôsobí ako manažér v projekte pre vytvorenie podmienok na plynulú realizáciu projektu; riadi činnosť projektového tímu; zodpovedá za styk s bankovými inštitúciami a zabezpečenie obchodných procesov z ekonomického hľadiska; zodpovedá za realizáciu projektu v súlade so schváleným harmonogramom realizácie aktivít projektu; koordinuje pracovnú odbornú skupinu na sledovanie implementácie výstupov a pod.; koordinuje všetky činnosti súvisiace s implementáciou projektu;)

Platové ohodnotenie: 1200 Eur čistý plat

Prihlášky zasielajte do 20.09.2022 zaslaním životopisu vo formáte Europass, vašich kontaktov a fotokópie diplomu na mailovú adresu partnerstvogm@rsnet.sk.

Zdroj: OZ Partnerstvo Gemera – Malohontu

Sponzorovaný článok