Prírodnú rezerváciu Pokoradzké jazierka rozšírili. Kamenný Janko v nej ostal

FOTO: Barborka Valaskaiová

Vláda SR vyhlásila v okrese Rimavská Sobota prírodnú rezerváciu Pokoradzké jazierka. Výmera predstavuje viac ako dvojnásobok pôvodnej rozlohy a sú v nej aj vodné zdroje. Podľa odsúhlaseného návrhu bude mať približne 65 ha a pôvodná rezervácia bude jej súčasťou. Zväčší sa tak plocha prechodných rašelinísk a trasovísk, ktoré boli doteraz len v minimálnej výmere. Pozrite si zároveň spomínané územie fotoobjektívom fotografky Barborky Valaskaiovej a Juraja Patakiho.

Územie vyznačia aj siedmimi tabuľami. Ako sa ďalej uvádza v projekte ochrany prírodnej rezervácie, verejne prístupné časti chráneného územia budú len po trase navrhovaného náučného chodníka, po trase ktorého na jednotlivých zástavkách budú informácie pre návštevníkov na paneloch o chránenom území a trasa, ktorého sa napojí už na existujúcu červenú turistickú značku.

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie Pokoradzské jazierka je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorým sú štyri biotopy európskeho významu. Ide o silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, subpanónske travinno-bylinné porasty či rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou.

Pokoradzské súvrstvie je možné pozorovať nad ťažobnými komorami

Ikonou územia je skalnatý útvar Kamenný Janko, ktorý je významnou geomorfologickou formou. Ide o sopečný komín vyplnený celistvým andezitom.

Významný je tiež typový profil pokoradzského súvrstvia, ktorý je možné pozorovať nad ťažobnými komorami. Banské diela majú veľký význam aj z hľadiska výskytu netopierov.

Predmetom ochrany sú zároveň aj dva biotopy národného významu. Ide o rastliny národného významu hrachor sedmohradský a biotopy dvoch druhov živočíchov európskeho významu, hrachora sedmohradského, fuzáča veľkého a roháča obyčajného.

Rezervácia sa bude nachádzať v katastrálnom území Dražice, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz.
Rozdelená bude na dve zóny. V zóne A s výmerou 11,55 ha a onačením dvojitého červeného pruhu bude platiť piaty stupeň. V zóne B s výmerou 52,88 ha štvrtý stupeň ochrany. Označenie bude mať dvojitý žltý pruh po obvode zóny.

Mapa z projektu ochrany prírodnej rezervácie

Prírodná rezervácia má už aj program starostlivosti. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.

Zdroj: vobraze.sk