Učiteľky Balážová, Csanková a Husztyová cestovali so žiakmi do Českej republiky. ZŠ Š. M. Daxnera uspela v projektoch

V hornom rade z ľava: Jana Husztyová, Denisa Csanková a Daniela Balážová s kolegyňami v Českej republike

Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote bola v prvom polroku školského roku 2023/2024 v rámci programov Erasmus+, eTwinning a Vyšehradský fond veľmi aktívna a úspešná. V dňoch 2. – 9.decembra sa 17 žiakov 8. a 9. ročníka a dve učiteľky, Daniela Balážová a Denisa Csanková, zúčastnili skupinovej mobility žiakov v Českej republike v meste Přimda. Na žiakov čakal bohatý a zaujímavý program plný rôznych aktivít.

V rámci vyučovania prebiehali zoznamovacie aktivity, kde žiaci nadviazali nové kontakty a priateľstvá s českými žiakmi, pri rôznych úlohách a súťažiach pracovali ako zohraté tímy. Ich úlohou bolo napríklad postaviť most alebo vežu zo špagiet, uskutočniť zoznamovacie interview, alebo hrať hru o Európe, v ktorej si otestovali svoje vedomosti o európskych krajinách.

Na spoločnej prechádzke spoznávali krásy a históriu mesta Přimda a neskôr pracovali na tvorbe spoločných divadielok Kamishibai o vybranej európskej krajine, kde rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti z geografie, dejepisu, cudzích jazykov, výtvarnej a etickej výchovy. Vyskúšali si tiež zaujímavý a pre niektorých žiakov nový behací diktát, ktorý im dal zabrať nie len po fyzickej stránke, ale precvičil aj pamäťové schopnosti žiakov.

Žiaci počas mobility nevynechali ani športový program v telocvični, ktorý pozostával z rôznych hier, súťaží alebo skupinových športov. Počas výtvarných aktivít rozvíjali svoje schopnosti a kreativitu, kde kreslili do múky alebo kreslili pomocou gumy. Vytvorili veľmi pekné diela, ktoré v súčasnosti zdobia steny našej školy.

Počas mobility žiaci absolvovali náučnú exkurziu do Plzne, kde navštívili Jump Family arénu a vedecké centrum Techmania Science Centre, kde žiaci spoznávali a prakticky si vyskúšali rôzne fyzikálne, chemické a biologické javy a pokusy. Zaujímavým zážitkom bol náučná hra, kde pomocou indícií a aktivít spoznávali históriu a zákutia Pražského hradu. Ďalšou zaujímavou aktivitou bola vedomostná rýchlovka – hra na Karlovom moste.

Naši žiaci z mobility neodchádzali s prázdnymi rukami, pretože v rámci tvorivých dielní si vytvorili rôzne darčekové predmety – vianočných škriatkov, drevené ozdoby, snehuliakov, sviečky z včelieho vosku, vianočné pozdravy a zvieratká z plste.

Na pozorovaní čiže „job shadowing“ bola učiteľka Jana Husztyová. Táto projektová aktivita bola zameraná na pozorovanie pri práci v zahraničí hlavne počas vyučovania výtvarnej výchovy. Vyučujúca získala mnoho nových poznatkov, skúseností, pracovných postupov a techník, ktoré využije vo svojej praxi.

V závere mobility žiaci odprezentovali divadielka Kamishibai v slovenskom, českom a anglickom jazyku, zhodnotili stretnutie a slávnostne ukončili mobilitu voľným programom pri hudbe.


Zákadná škola Š. M. Daxnera v R. Sobote je aktívna aj v programe eTwinning, kde za projekt pod názvom Share Our Local Heritage získala nielen národný ale aj európsky certifikát kvality. Sme tiež veľmi radi, že sa nám podarilo získať grant na projekt pod názvom A healthy mind in a healthy body v rámci vyšehradského fondu v spolupráci s partnerskou školou v Poľsku.


Koordinátorka programov, Denisa Csanková sa ešte predtým 26. – 30. septembra 2023 zúčastnila školiacej a kooperačnej aktivity v meste Jurmala v Lotyšsku, kde spolu s Luciou Miadokovou z STU v Bratislave reprezentovali Slovensko.

Aktivita priniesla vyučujúcej mnoho nových poznatkov, skúseností, cenných myšlienok a zážitkov. V rámci aktivity mali účastníci možnosť diskutovať napríklad aj s odborníkmi z centra pre inklúziu a diverzitu vo vzdelávaní, ďalej z oddelenia inovácií a rozvoja Ministerstva školstva, agentúry pre rozvoj vzdelávania v Lotyšsku, ako aj prezrieť si pamätihodnosti hlavného mesta Riga. Nadobudnuté poznatky a zručnosti budú uplatnené pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aby sa zabezpečili čo najvhodnejšie podmienky vzdelávania týchto žiakov. Veľkým prínosom tejto aktivity je nadviazanie nových kontaktov a rozvíjanie spolupráce s nimi na medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti sa v ZŠ Š. M. Daxnera pripravujú na skupinovú mobilitu žiakov a učiteľov.
V marci do Portugalska a v apríli do Dánska.

Sponzori: Brokeria, a.s. kancelária Rimavská Sobota, Turistické informačné centrum Rimavská Sobota, GemerProdukt Valice OVD, Voskové obrúsky Môj Obal

Zdroj: PR-článok, ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota