Na sneme Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu ocenili šiestich pedagógov + foto a video

V obci Veľké Teriakovce ocenili šesť výnimočných pedagógov z okresu Rimavská Sobota. Pôsobia v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. Udialo sa tak na minulotýždňovom sneme Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu. „Možno mnohí prekonávate samých seba vynaliezavosťou a hľadaním najlepších možností výučby, no aj prijatia spätnej väzby. Veľmi si vážime vašu prácu, aj preto vás oceňujeme. Dovoľte mi, aby som sa vám aj v mene kolegýň a kolegov zo združenia poďakoval a vyjadril aj takýmto spôsobom uznanie za všetko, čo pre deti a spoločnosť dennodenne robíte,“ povedal pri oceňovaní predseda ZMOGaM Marian Habovčík.

Ocenenie Krištálová plaketa Juraja Palkoviča odovzdali Alexandrovi Bodonovi, ktorý je riaditeľom Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Seči viac ako 20 rokov. „Vo svojej pedagogickej práci využíva prosociálne správanie a pedagogický takt. Pomáha a organizuje rôzne športové akcie a súťaže v rámci školy, obce, ako aj okresu. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva svojim kolegom. V kolektíve je obľúbený, s jeho prácou sú spokojní žiaci, rodičia, ako aj vedenie obce,“ odznelo v návrhu.

Druhou ocenenou bola Janka Karabinošová. Je učiteľkou na II. stupni Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti od roku 1986. Dlhé roky vykonáva funkciu výchovného a kariérového poradcu, zároveň je aj vedúcou sekcie výchovných a kariérových poradcov v rámci okresu. Počas svojej pedagogickej praxe sa venovala zefektívňovaniu a modernizovaniu vyučovacieho procesu a príprave žiakov na stredné školy. Pripravuje žiakov aj na olympiády, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. „Ochota pomôcť, objektívnosť a zodpovednosť sú vlastnosti, ktorými ju možno charakterizovať,“ zaznelo pri jej ocenení.

Cenu Krištálová plaketa Juraja Palkoviča dostala aj Soňa Magyarová. Na Základnej škole P. Dobšinského v Rimavskej Sobote pracuje ako učiteľka od roku 1983 t.j. viac ako 40 rokov. Vyučuje matematiku a biológiu na II. stupni, svoju kvalifikáciu si rozšírila o predmet etická výchova. Je vedúcou predmetovej komisie, triednou učiteľkou, venovala sa práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním. Bola konzultantkou ročníkových prác, zapája žiakov do olympiád, vedomostných súťaží, príprave na testovanie Komparo, prijímacie pohovory, rozvoju finančnej gramotnosti, humanitárnej zbierke a je koordinátorkou projektu Zdravá škola. „Je otvorená novým výzvam, empatická, kolegiálna je človekom pre ktorého je práca poslaním,“ priblížil predseda ZMOGaM pri oceňovaní.

Cenu ZMOGaM získala Ida Kovácsová. Po ukončení strednej školy nastúpila do Materskej školy v Hajnáčke po dvoch rokoch prestúpila do Materskej školy do Hodejova. V roku 1999 nastúpila na funkciu riaditeľky Základnej školy v Hajnáčke, ktorú vykoná dodnes v piatom funkčnom období. Svoju prácu si vykonáva svedomite, pedantne a čestne. Za výrazný úspech bolo niekoľkonásobné popredné umiestnenia Poznaj slovenskú reč a Pytagoriáda pre I. stupeň. „Neustále sa snaží o rozvoj školy s ktorou súvisí zvyšovanie kvality vzdelávania, materiálne zabezpečenie a stabilita pedagogického tímu. Jej štýl riadenia je demokratický k zamestnancom pristupuje ľudsky a láskavo,“ odznelo pri jej ocenení. Oceňovania sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnila, cenu za ňu prevzal starosta obce  Ivan Poprocký.

Druhou ocenenou je Alena Vontorčíková, ktorá sa za 15 rokov vo vedúcej funkcii výrazne pričinila o rozvoj Základnej školy Janka Jesenského. Počas jej pôsobenia získala škola čestný názov Základná škola Janka Jesenského. S tým súvisela aj súťaž pre školy v okrese pod názvom Beh Janka Jesenského. Táto sa organizuje pravidelne každý druhý rok. K pozitívnej propagácii školy prispela aj prestavbou budovy pre 1.-4. ročník v roku 2017, postupnou rekonštrukciou oboch budov a  množstvom aktivít, súťaží, ktoré sama iniciovala. „V neposlednom rade je Alena Vontorčíková zanietenou učiteľkou, pre ktorú je jej práca celoživotným poslaním,“ skonštatoval predseda ZMOGaM Marian Habovčík.

Cenu ZMOGaM udelili aj Miroslave Strierankovej. Získala ju za jej dlhoročnú pedagogickú a odbornú činnosť, ako aj za vedenie materskej škôlky ako riaditeľka, ale aj ako zástupkyňa. „Miroslava Stieranková je výnimočným príkladom oddanosti a profesionality vo svojom povolaní. Za jej pôsobením v Základnej škole s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani je mnoho detičiek pripravených na úspešný vstup do základnej školy. Jej práca v materskej škole zanecháva pozitívny odkaz a pomáha vytvárať pevný základ pre budúce úspechy detí. K práci pristupovala vždy svedomito, zodpovedne a precízne. Gratulujme k jej životnému jubileu a je tu ideálny čas na to, aby sme túto príležitosť využili a preukázali jej náš úprimný obdiv, vďaku a ocenenie za jej celoživotnú obetavú a tvorivú prácu v Rimavskej Bani,“ odznelo pri odovzdaní ocenenia.

Súčasťou snemu bolo aj odsúhlasenie výšky poplatku z pôvodných 0,30 na 0,40 centov. „Financie umožňujú chod sekretariátu, ako aj zabezpečenie aktivít rady ZMOGaM,“ priblížil Marian Habovčík, ktorý zástupcov samospráv informoval o aktivitách združenia počas uplynulého roku 2023.

Zdroj: vobraze.sk