Kujem, kujem podkovičku

Vďaka finančnej podpore KULTMINOR, sa podarilo OZ Jazdecký klub EXCEL MADON zorganizovať v dňoch od 21. augusta do 25. augusta v areáli Jazdeckého klubu päťdňový detský letný tábor.
Hlavným cieľom projektu bola realizácia denného tábora, určeného pre deti a mládež z rómskej národnostnej menšiny a majority, zameraného na aktívne trávenie voľného času počas letných prázdnin a poznávanie tradičného remesla, typického pre Rómov – kováčstva a podkúvačstvá, ktoré bolo v minulosti hlavným zdrojom obživy a v súčasnej dobe sa znovu javí ako oblasť záujmu a možnosť samo zamestnania formou remeselnej živnosti.

Počas 5 piatich dní tábora mali účastníci možnosť získať vedomosti a zručnosti v oblasti kováčstva, naučiť sa
aj starostlivosti o kone, spoznať rómsku kultúru a históriu ako aj navzájom sa medzi sebou spoznať v rámci jednotlivých účastníkov, nadviazaním nových priateľstiev. Posledný deň tábora Jazdecký klub navštívili aj deti z Komunitného centra v Rimavskej Bani s doprovodom garantky Komunitného centra a zástupcov z radov rodičov. Aj tieto deti mali možnosť oboznámiť sa s remeslom kováča, zajazdiť si na koníkoch a spoznať každodennú prácu na farme, spojenú so starostlivosťou o zvieratá, popoludní nás deti z KC na oplátku zabavili pripraveným hudobným vystúpením. Spolu si deti užili posledný deň tábora v priateľskej atmosfére, spevom a tancom, rôznorodých kultúr, zastúpených jednotlivými účastníkmi, čím sa aj oboznámili so spoločnými znakmi hlavne v tanečnej kultúre –
čardáš, spoznali tradičné rómske kroje – sukne SLNKO, ktoré sú typické pre rómske ženy. Účastníkmi tábora boli zástupcovia z rómskej národnostnej menšiny ale aj maďarskej menšiny a majority, z dôvodu rozvoja tolerancie a utuženia.

Kultminor