SOŠ v Hnúšti: Prihlás sa na nadstavbu a zlepši svoju budúcnosť

Nastáva obdobie, keď si každý budúci absolvent trojročného učebného odboru môže podať prihlášku na nadstavbové štúdium. K výučnému listu tak môže pridať maturitné vysvedčenie a na Strednej odbornej škole v Hnúšti získať úplné stredné odborné vzdelanie. V praktickom živote to okrem lepších vyhliadok na získanie zamestnania môže znamenať aj lepšie platové ohodnotenie absolventa.

Tieto študijné odbory sú určené pre absolventov učebných odborov, ktoré súvisia s ich zameraním. To znamená, že študovať strojárstvo môžu absolventi učebných odborov 23, 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, ako napríklad mechanik opravár, nástrojár, klampiar, autoopravár. Na drevársku a nábytkársku výrobu sa môžu prihlásiť absolventi skupiny odborov 33 spracúvanie dreva (napríklad stolári).

V školskom roku 2024/2025 Stredná odborná škola Hnúšťa ponúka štúdium v nasledujúcich  2-ročných nadstavbových študijných odboroch:

Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
Drevárska a nábytkárska výroba

Na nadstavbu sa nám každoročne hlásia aj záujemcovia vo vyššom veku, ktorí na svoje „učňovanie“ spomínajú s odstupom času a okrem zamestnania majú svoje vlastné rodiny a problémy, s ktorými sa mladší žiaci ešte nestretávajú. Vďaka ústretovému prístupu našich učiteľov ale dokážeme zvládnuť aj takéto situácie a žiakom vieme vytvoriť potrebné podmienky a podporu z našej strany tak, aby štúdium bolo zvládnuteľné aj popri množstve iných povinností.

V ponuke síce nemáme externú formu štúdia, ale žiakom, ktorí majú pracovné a iné povinnosti ponúkame možnosť študovať podľa individuálneho učebného plánu, ktorý vieme prispôsobiť aj na konkrétne podmienky. Ponúkame možnosť voľby z troch cudzích jazykov: anglický, nemecký a ruský jazyk.

Termín podania prihlášky:do 31. mája 2021 – I. termíndo 31. júla 2021 – II. termín

Kontakt: riaditeľ školy – 0905 405 188

sekretariát školy – 0904 101 596, +421 475 422 426

e-mail: sekretariat@soshnusta.sk

www.soshnusta.edupage.org alebo fb StrednaOdbornaSkolaHnusta

https://www.instagram.com › stredna_odborna_skola_hnusta

Zdroj: PR-príspevok – Stredná odborná škola Hnúšťa