Pre znevýhodnené deti a pripravili dva tábory

Nie je nám to jedno. Pod týmto názvom bol podporený a realizovaný projekt Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom 2023. Zámerom projektu bolo zabezpečiť inklúziu detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození v rozličných oblastiach života. Väčšinou z dôvodov nízkych príjmov rodičov, jednorodičovských rodín. Tieto deti a mládež nemajú rovnaké šance a možnosti a nemajú ani vytvorené podmienky a priestor na aktívne, zmysluplné a plnohodnotné trávenie voľného času. Nemajú možnosti na rozvoj svojich zručností a vedomostí, ani podnety a motivácie viesť aktívny život a venovať sa svojim záľubám.

Deti predsa nemôžu za sociálny status rodiny, v ktorej vyrastajú. Naším cieľom bolo vytvoriť podmienky a poskytnúť pomoc pri začlenení sa do kolektívu a tým zlepšiť ich kvalitu života po každej stránke. Organizovaním pravidelných aktivít sme im umožnili rovnocenne a zmysluplne tráviť voľný čas. Zamerané a určené boli pre deti a mládež z jednorodičovských rodín, sociálne znevýhodnené deti a mládež ale aj dospelých – zástupcov z týchto rodín.

Terénna sociálna pracovníčka, počas celej realizácie projektu spolupracovala a kontaktovala jednotlivé jednorodičovské rodiny, rodiny v hmotnej núdzi a krízovej situácii ako aj rodiny z prostredia MRK spolu s terénnym pracovníkom. Denne sa od augusta do decembra 2023 spolupodieľali na jednotlivých aktivitách projektu a riešili ich problémy, poskytovali pomoc, poradenstvo a venovali sa práci s deťmi z cieľových skupín.

Prostredníctvom dvoch letných táborov sme umožnili deťom z rodín, kde je nedostatok možností a financií aktívne stráviť letné prázdniny, naučiť sa rôznym zručnostiam potrebným pre život na vidieku, ako si vedieť zabezpečiť vlastnú potravinovú sebestačnosť. Rodičov sme pravidelne motivovali a usmerňovali k efektívnemu prerozdeľovaniu financií, aby vedeli aj z malej sumy zabezpečiť chod rodiny a slušný život deťom. Realizáciou projektu nám bolo umožnené pokračovať v sociálnej práci ďalej bez prestávky a dokázali sme pokryť mzdové výdavky pre dvoch zamestnancov aspoň do konca roka 2023.

Snažili sme sa poskytnúť pomoc jednorodičom vo všetkých oblastiach života, v krízových situáciách, riešiť dlhy a finančnú gramotnosť. Zorganizovali sme dva týždenné letné tábory pre deti z jednorodičovských rodín, počas ktorých sme sa im venovali v rôznych oblastiach, potrebných pre život, učili ich tolerancii, rešpektu, sebestačnosti, zručnostiam, rozvíjali ich talent, oboznamovali so spôsobom života na vidieku, starostlivosťou o hospodárstvo, zdravý životný štýl a viedli ich k láske k športu a pohybovým aktivitám.

Realizáciou projektu sa nám podarilo reagovať na aktuálne potreby detí, mladých ľudí, ktorí žijú v spomínaných rodinách a čelia ťažkým životným situáciám alebo chudobe a sociálnemu vylúčeniu, Snažili sme sa znížiť a odstrániť negatívny postoj verejnosti voči týmto rodinám a  prostredníctvom rôznorodých komunitných aktivít zvýšiť utuženie medziľudských vzťahov medzi nimi a komunitou.

Prostredníctvom Potravinovej banky a Essity Slovensko sa nám podarilo zabezpečiť pravidelnú potravinovú a humanitárnu pomoc pre jednorodičovské rodiny. Našim aktuálnym cieľom, na ktorom finišujeme, je vybudovať Komunitné centrum v areáli, kde by sme vedeli zamestnať aj jednorodičov a znevýhodnených.

V rámci pomoci jednorodičom nám poskytla pomoc aj Potravinová banka Slovensko – TESCO Hnúšťa a jej zástupca Stanislav Masár,

Zdroj: Veronika Muránska, koordinátorka projektu