Poviem ti, čím žijem – otvorená hodina slovenčiny

Katarína Pivníková

Poviem ti, čím žijem, je názov projektu, ktorým v tomto školskom roku žije učiteľka Gymnázia Mihálya Tompu RKC (Tompa Mihály Református Gimnázium) v rámci Ročného vzdelávacieho programu Komenského inštitútu, Katarína Pivníková. Cieľom projektu je cez globálne témy rozvíjať komunikačné schopností žiakov v slovenskom jazyku.

Načo mi to bude?
Otázka, ktorú si položí každý študent a často právom. Miesto opakovania už opočúvaných argumentov (nikdy nevieš, kedy ti to bude treba, budeš z toho písať monitor, budeš to raz vedieť vysvetliť svojim deťom…), som sa rozhodla do učenia slovenčiny vnášať témy, ktoré dávajú žiakom zmysel a zároveň rozvíjajú komunikačné zručnosti maďarských detí.

Celospoločenské témy sa do našich hodín dostávajú veľmi prirodzene. Žiaci sa s nimi stretávajú v rádiách, v rodine a vzbudzujú u nich prirodzený záujem. Túžba po poznaní obsahu vie byť veľmi silným impulzom pre osvojenie významu lexiky. Preto texty v učebnici postupne dopĺňame alebo nahrádzam o témy, ktorými moji študenti žijú a chcú o nich hovoriť. Nová slovná zásoba sa tak prirodzene pretaví do aktívneho používania.

Ako na slovíčka bezbolestne?
V rámci týždňa globálneho vzdelávania sme si na otvorenej hodine pre učiteľov 1. stupňa Reformovanej základnej školy (Református Alapiskola) ukázali, ako štandardnú tému – Byt a bývanie vieme doplniť o témy, ktorými žiaci naozaj žijú, podnecujú k diskusii, argumentácii k aktívnemu osvojovaniu lexiky. Prešli sme detskými izbami iných kultúr, sociálnych vrstiev, detských osudov.
Vďaka krátkym príbehom detí sme precvičovali aktívne počúvanie. Príbehy spojené s konkrétnymi životmi sú často vhodným podnetom pre živú diskusiu.
Reflektovali sme hodnotu šťastia, vyjadrovali emócie, ktoré sú pri osvojovaní jazyka veľmi dôležité.
Kombinácia rôznych tém a prístupov vytvára pri výučbe príležitosť zapojiť všetky deti a pomáha im v bezpečnom prostredí vyjadriť svoje postoje.

Myslím si, že učitelia nemusia čakať na reformu či nové učebnice. Nové inovatívne prístupy a ich vzájomné zdieľanie sa môžu stať tým správnym podhubím pre radostné a efektívne vyučovanie.

Katarína Pivníková

Zdroj: Katarína Pivníková, učiteľka Gymnázia Mihálya Tompu RKC (Tompa Mihály Református Gimnázium)