Poslanci schválili Územný plán mesta. Spracoval ho architekt Baran

Lokalita multifunkčnej športovej haly, ktorá má stáť pri zimnom štadióne oproti plavárne.

Poslanci Rimavskej Soboty na utorkovom mestskom zastupiteľstve jednomyseľne schválili Územný plán mesta Rimavská Sobota. Spracoval ho inžinier architekt Ján Baran. Ako uviedol primátor mesta Jozef Šimko, územný plán je pre mesto významný dokument. Vysvetlil tiež, prečo musel byť aktualizovaný. „Vlani vo februári sme podpísali s ministerstvom hospodárstva zmluvu na výstavbu štátneho priemyselného parku. Ak to dneska odsúhlasíte, ministerstvo hospodárstva má voľné ruky a môže okamžite pristúpiť na rokovanie s jednotlivými investormi,“ uviedol primátor a pripomenul, že Rimavská Sobota bude mať tretí priemyselný prak.

Pred poslancami vystúpil aj samotný autor územného plánu Ján Baran. Pripomenul, že mesto Rimavská Sobota má platný územný plán od roku 1994, ktorý bol výrazne dopĺňaný v roku 2003. Ako dodal, neskôr boli robené už len dielčie zmeny a doplnky, a to v rokoch 2007, 2008 a 2009, pričom odvtedy nebol územný plán menený. Vysvetlil aj to, prečo zmena územného plánu trvala od marca minulého roka. „Jedným z dosť nepríjemných dôvodov tohto meškania bolo to, že sme nemali v archíve kompletnú územno-plánovaciu dokumentáciu,“ vysvetlil Baran s tým, že ďalším dôvodom zdržania bol fakt, že proces vypracovania územného plánu nie je uskutočniteľný za mesiac alebo dva, lebo sú tam vyhlášky a platia lehoty na prerokovanie.

Územný plán mesta

Poslanec Roman Vaľo označil územný plán za základný rozvojový dokument pre mesto. „Ďakujem pánovi Baranovi, že sa podujal na túto úlohu a vo finalizácii pripomienok proaktívne spolupracoval a vyšiel v ústrety aj pripomienkam, ktoré vzniesol pán Kačáni z MH Investu, ktoré boli do VZN zapracované,“ uviedol poslanec s tým, že po schválení bude proces povoľovania realizácie samotných stavebných povolení pre priemyselný park oveľa jednoduchší a rýchlejší.

Buduci priemysleny park Riamvská Sobota a návšteva prezidentky
Lokalitu budúceho priemyselného parku vlani navštívila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová

Územnému plánu však vytkol niektoré nedostatky, hlavne to, že doň nebola zapracovaná Individuálna bytová výstava č.3 na Sobôtke. Vyzval preto mesto, aby začalo pracovať na ďalšej zmene územného plánu, kde už bude zapracovaná aj IBV Sobôtka.

Sobôtka


Poslanci sa na utorňajšom mestskom zastupiteľstve zaoberali aj návrhom, aby sa mesto zapojilo do výzvy na výstavbu multifunkčnej športovej haly, ktorá má stáť pri zimnom štadióne. Tento materiál bol nakoniec stiahnutý z rokovania a znova by mal byť predložený na ďalšom zastupiteľstve. Stiahnutá bola tiež informatívna správa o mestských lesoch za rok 2021 a odsúhlasenie podmienok obchodnej verejnej súťaže predaja dreva na pni na rok 2022.

Územný plán mesta

Poslanci vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za štvrtý kvartál roka 2021 i správu o plnení rozpočtu ku koncu novembra roka 2021. Prerokovali majetkovoprávne otázky a vzali na vedomie správu o kontrole plnení uznesení. Z dôvodu, že NRSR prijala zákony, ktorými sa zmenilo financovanie súkromných a cirkevných škôl, poslanci zrušili VZN prijaté v decembri minulého roka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta. Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou Miestneho odboru Matice slovenskej v Rim. Sobote na umiestnenie sochy s lavičkou Mateja Hrebendu v priestore na Hlavnom námestí pred Knižnicou Mateja Hrebendu. K tomuto bodu sa rozpútala živá diskusia a nakoniec ho primátor Jozef Šimko stiahol z rokovania s tým, že ho predloží na niektorom z nasledujúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva.

K soche M. Hrebendu sa vyjadria pamiatkari. Domov dôchodcov by mohol byť na Kurinci

Zdroj: vobraze.sk