Internát sa zatiaľ konzervovať nebude, rovnako ani stavať byty. Mesto dostalo ponuku na jeho odkúpenie

internát Rimavská Sobota

Rimavskosobotskí poslanci sa dnes zišli na pokračujúcom mestskom zastupiteľstve. Zostalo im prerokovať niekoľko bodov, okrem iného rozhodovali aj o tom, komu bude udelená tohtoročná Cena mesta.

Po minulom neúspechu, kedy nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, sa tentoraz, aj napriek opozdeniu, podarilo rokovanie otvoriť. Prítomných bolo 12 poslancov. Poslanci pokračovali bodom ako ďalej naložiť s chátrajúcim internátom. Primátor Jozef Šimko v samom úvode rozpravy k tomuto bodu informoval o ponuke spoločnosti, ktorá chce internát odkúpiť a vybudovať v ňom byty pre mladé rodiny. Tento bod je zaradený do programu na najbližšie mestské zastupiteľstvo. Ako naznačil, ide o spoločnosť VBD Development z Bratislavy. „Práve táto firma chce odkúpiť túto budovu za účelom realizácie bytových jednotiek,“ pripomenul Šimko, podľa ktorého tak má MsZ viacero možností na výber, ako naložiť s chátrajúcou budovou.

Primátor predložil uznesenie v podobe hlasovacieho lístku, na ktorom boli uvedené jednotlivé riešenia, aby poslanci definitívne rozhodli, ako naložiť s nevyužitou budovou bývalého internátu na Školskej ulici. Medzi možnosťami bolo prebudovanie budovy na byty pre mladé rodiny, predaj budovy v celosti alebo po častiach, odčlenenie časti budovy a následné vybudovanie domova dôchodcov, rekonštrukcia budovy z úveru a jej následný prenájom podnikateľom, zbúranie budovy, čo by si vyžiadalo financie vo výške asi 1,5 až 2 milióny eur, zakonzervovanie budovy alebo odpredaj budovy spoločnosti Kaufland za jedno euro. Poslanec Robert Kuvik neskôr poznamenal, že v jeho návrhu nebolo, že musí ísť konkrétne o jednu spoločnosť, ale môže to byť aj iný obchodný reťazec.

Za každý jeden návrh mali poslanci hlasovať osobitne. Do diskusie sa zapojil aj hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz, ktorý upozornil na uznesenie prijaté v marci, kde mestské zastupiteľstvo uložilo primátorovi, aby do konca júna predložil koncepciu prestavby internátu na byty pre mladé rodiny a tiež vyjadrenie občanov mestskej časti k prebudovaniu internátu na byty pre mladé rodiny. Keďže toto uznesenie je stále v platnosti, odporučil, aby ho poslanci zrušili a až následne hlasovali o uznesení, ktoré predložil primátor. Poslanec Roman Vaľo potom navrhol, aby bol celý bod stiahnutý z rokovania. „Že sa vám na prvýkrát nepodarilo presvedčiť výbor mestskej časti neznamenná, že ho nepresvedčíte na druhý, tretíkrát, keď splníte aj ďalšie podmienky tohoto uznesenia. Ak sa vám to po tomto termíne splniť nepodarí, bude sa rozhodovať o dalšom osude formou zakonzervovania podľa tohoto uznesenia,“ povedal Vaľo a dodal, že prijímanie ďalšieho uznesenia by bolo zmätočné.
Primátor prehlásil, že uznesenie nevie splniť, a že výbor mestskej časti, až na jednu osobu všetci hlasovali za zakonzervovanie. „To znamená, že ja už toto uznesenie v žiadnom prípade neviem splniť. Ak chcete stiahnuť tento bod z rokovania, so za, ale nie som si istý, či to bude dobrý návrh, pretože občania očakávajú konečne už riešiť túto budovu,“ dodal Šimko. (doplnené 20.4 o 8.00 hod.)

Následne mestské zastupiteľstvo tento procedurálny návrh odsúhlasilo. Za návrh hlasovalo osem poslancov, proti dvaja a zdržali sa traja. Nebude sa tak ani stavať a ani konzervovať.

Využitie internátu stále nebolo rozlúsknuté. Poslanci sa nezišli v potrebnom počte

Podľa Vaľových slov uznesenie bolo prijaté a termín jeho naplnenia ešte beží, do 30. júna.

MsZ stroskotalo pri bode internátu. Diskusia sa vyostrila a poslanci na protest predčasne opustili sálu

Zdroj: vobraze.sk