Helena Husárová bola navrhnutá na udelenie Čestného občianstva mesta Rim. Sobota

Helena Husárová je navrhnutá na udelenie Čestného občianstva mesta Rimavská Sobota. A to za výnimočný prínos pre mesto. O udelení tohto verejného ocenenia budú rimavskosobotskí poslanci rozhodovať v utorok 21. marca. Helena Husárová je rodáčkou z Karlových Varov a vydala sa do Hrnčiarskych Zalužian. Tam s manželom doteraz žije. Pôsobila ako učiteľka v základnej škole i starostka Hrnčiarskych Zalužian. Zastávala však tiež funkciu riaditeľky Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) v Rimavskej Sobote. Podľa predloženého materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva sa Husárová pričinila o zriadenie variantu B ŠZŠ, triedy s autizmom, tried s viacnásobným postihnutým a ťažkým komunikačným postihom, praktickej školy a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ.

Pôsobila ako poradkyňa na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Na podnet rodičov založila v roku 1997 občianske združenie Vienala, ktoré im poskytuje priestor na stretnutie a vzdelávanie zdravotne postihnutých detí. Helena Husárová sa v ňom naďalej angažuje. Z jej podnetu vzniklo miestne krízové centrum, poskytujúce útočisko pre dievčatá z detských domovov, týrané ženy a ženy s deťmi v krízovej situácii. Toto centrum funguje od októbra 2003. Zapája sa v Rimavskej Sobote aj do akcií organizovaných Zborom pre občianske záležitosti. Je matkou troch dcér.

Helena Husárová zastáva od roku 1992 funkciu predsedníčky krajskej Únie žien Slovenska a od roku 1998 je členkou Ústrednej rady Únie žien Slovenska. „Má mimoriadne riadiace a manažérske schopnosti a zachováva si výnimočnú mieru ľudskosti a tolerancie,“ uvádza sa v ďalej v predloženom materiáli. V roku 2004 bola laureátkou Ceny mesta R. Sobota.

Podľa Štatútu mesta Rimavská Sobota môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo môže byť udelené občanom SR i cudzím štátnym príslušníkom aj in memoriam. Toto ocenenie nezakladá trvalý pobyt v meste.

Návrhy na udelenie čestného občianstva podávajú primátor, poslanci, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta. O jeho udelení rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých hlasov poslanecký zbor.

Poslanci budú rozhodovať na budúci týždeň tiež o tom, kto dostane Cenu mesta Rimavská Sobota.

R. SOBOTA: Bán, Polák či Varjuová sú medzi nominovanými na Cenu mesta

Zdroj: vobraze.sk, rimavskasobota.sk, foto: Attila Gecse