Prírodná rezervácia Hrabovo pri Poltári zakvitla aj tento rok

Známa je kvetmi zvanými Kukučky. Nachádzajú sa na lúpe pri Ipli. Územie o rozlohe vyše 6 ha bolo vyhlásené za chránené v roku 1997. Chrániť má lúčne spoločenstvá a práve spomínanej Kukučky, odborne nazývanej korunkovka strakatá. Tá patrí ku kriticky ohrozenému druhu flóry Slovenska.

Na susednej lúke sa pásli ovce, nad lúkou však bola preplnená nádrž, v ktorej sa zbiera všetko, čo vytečie z neďalekého hnojiska. Vytekajúca močovka ohrozuje možnou kontamináciou túto vzácnu chránenú lokalitu. Vlastníci poľného hnojiska a spomínanej nádrže dlhodobo ignorujú upozornenia ochranárov.