Rozhodujete sa o budúcnosti? Váhate? Hľadáte niečo nové?

Stredná odborná škola Tisovec

Štúdium na Strednej odbornej škole v Tisovci bude určite miestom, kde máte možnosť vyskúšať si niečo nové a úspešne sa zaradiť do života.

Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch a aktivitách škola podporuje výchovnú a mimoškolskú činnosť, vytvára efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie. Cieľom vedenia školy je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa žiaci a zamestnanci budú cítiť plnohodnotne a úspešne. V centre pozornosti pedagógov je žiak s cieľom vyformovať z neho osobnosť, ktorá sa uplatní na trhu práce.

Stredná odborná škola Tisovec

Škola zapája žiakov do života školy, veľký dôraz sa kladie na ich osobnostný rast. V rámci vyučovania zapájame žiakov do predmetových olympiád, umeleckých a športových súťaží. Neodmysliteľnou súčasťou pôsobenia školy je účasť v projektoch. V súčasnom období je škola zapojená do projektov:

  • Projekt Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život (ACC03P13)  je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci programu SK-Klíma a spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom, zriaďovateľom našej strednej školy. Žiaci školy sa prostredníctvom hodín a mimoškolských aktivít zaoberajú problematikou ochrany životného prostredia.
  • 5 peňazí je projekt Národnej banky Slovenska, ktorý ponúka vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Stretnutia s lektormi v on-line priestore priblížili žiakom svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.
  • SHOW YOUR TALENT ACADEMY je intenzívny rozvojový projekt pre stredoškolákov, ktorý pomáha mladým ľuďom spoznať svoj talent, schopnosti, silné a slabé stránky. Vďaka projektu získajú mladí ľudia cenné skúsenosti, certifikát, inšpiráciu do budúcnosti a zároveň majú možnosť získať grant na vytvorenie vlastného projektu.
Stredná odborná škola Tisovec

Žiaci školy majú na výučbu anglického jazyka zahraničného lektora. Hodiny s native speakerom prispejú k zlepšeniu komunikačných zručností žiakov a k ich uplatnení sa aj v zahraničí. Škola sa pravidelne zúčastňuje programu Erasmus+.

Projekt Olympijskej kultúry a vzdelávania je unikátny program, ktorý je zameraný na vzdelávanie prostredníctvom kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít s medzinárodnou výmenou informácií.

Stredná odborná škola ponúka vzdelávanie v študijných odboroch zameraných na elektrotechniku, grafika digitálnych médií a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Škola ponúka ubytovanie v školskom internáte. Taktiež má škola vlastnú výdajnú školskú jedáleň.

Pozrite si krátke prezentačné video školy z dňa otvorených dverí na Strednej odbornej škole v Tisovci

Spolupracujeme s organizáciami v meste, v okrese, s občianskymi združeniami, kultúrnymi inštitúciami, nadáciami… Poslaním školy je prepojiť školu s praxou – zabezpečiť absolventom školy uplatnenie sa na trhu práce.

Zdroj: Mgr. Miroslava Pevná, SOŠ Tisovec, PR článok