Na základnej škole Creative vylepšili priestory i vzdelávanie

Jedna z vynovených tried

Projekt Modernejšia škola vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so zámerom obnoviť interiéry škôl, aby boli atraktívnejším a motivujúcejším prostredím na výučbu aj voľnočasové aktivity. O pridelenie dotácie sa celkovo uchádzalo 1 800 škôl a Súkromná základná škola Creative sa stala jednou zo 144 škôl, ktorých projekt sa ministerstvo rozhodlo podporiť. „Priestory školy sú znovu o čosi krajšie, vznikli nové oddychové kútiky, rôzne vzdelávacie zóny v triedach, zakúpil sa nový nábytok a špeciálne stoly na skupinovú výučbu“ informovala Jana Hanuštiaková.

Súkromná základná škola Creative na Ulici K. Mikszátha – budova Obchodnej akadémie

Škole sa však podarilo získať aj grant projektu Erasmus+ vo výške 37 076,- € na vzdelávanie pedagógov v anglickom jazyku, pre štúdium a aplikáciu metódy CLIL (Pozn. redakcie: Obsahy na hodinách všeobecnovzdelávacích predmetov sú sprostredkované v cudzom jazyku) do života školy a kreatívnu metodológiu na hodinách anglického jazyka. Hlavné aktivity projektu začínajú v decembri 2021 a ukončenie projektu je naplánované na máj 2023.

Úspešní žiaci na súťaži EnglishStar

Keďže sa škola zameriava na výučbu anglického jazyka, jej žiaci sa zúčastňujú mnohých súťaží. Bolo tomu tak aj v júni tohto roku, kedy sa 52 žiakov školy zúčastnilo celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku EnglishStar. Stali sa školou s najvyšším percentuálnym podielom zúčastnených žiakov k počtu žiakov školy na Slovensku.

Viac informácií o škole a jej aktivitách nájdete tu.

Autor: vobraze.sk Foto: Creative