Sedemdesiatku si pripomenú slávnostnou akadémiou v priestoroch CVČ Relax

Uplynie sedemdesiat rokov od vzniku prvého mimoškolského zariadenia v okrese Rimavská Sobota. 21. 12. 1952 bol zriadený okresný dom pionierov ako jeden z prvých domov v stredoslovenskom kraji. Bol umiestnený v bývalej budove rímsko-katolíckeho čítacieho spolku na Ulici Škultétyho (dnes Reštaurácia Európa). Hneď od začiatku sa v novovzniknutom zariadení začali aktivizovať rôzne činnosti pre deti a mládež, ktoré boli zamerané na kultúrno-výchovnú, športovú a technickú oblasť. Počas svojej existencie naše školské zariadenie prešlo rôznymi zmenami, ktoré boli úzko späté so zmenami v našej spoločnosti. Činnosť a orientáciu zariadenia ovplyvnili aj 68. roky, ktoré neboli ľahostajné ani nášmu zariadeniu. Pioniersky dom sa stáva centrom vydávania letákov, ako aj mládežníckeho časopisu „Hlas gemerskej mládeže“, v ktorom sa dával jasný nesúhlas mladých ľudí so situáciou 68. rokov.

Spoločenské zmeny v roku 1989 priniesli zmeny nielen v organizačnej štruktúre, ale aj v celkovej činnosti zariadenia. Domy pionierov a mládeže boli premenované na domy detí a mládeže. Z okresného domu sa stalo zariadenie, ktoré zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Pre nové vedenie, ako aj pre pedagogických pracovníkov zariadenia bolo toto obdobie dosť problémové a náročné. Potrebné bolo vypracovať úplne novú koncepciu zariadenia, ktorá by bola blízka deťom a mládeži. Niektoré činnosti, ktoré stratili svoju opodstatnenosť zanikli a vznikli nové. Začal sa objavovať nedostatok finančných prostriedkov, objavovali sa názory na neopodstatnenosť voľnočasových zariadení, boli snahy o ich zrušenie. Našťastie čas ukázal, že voľnočasové zariadenia sú dôležitým článkom vo výchove mladej generácie.

V zmysle zákona NR SR v roku 1993 boli domy detí a mládeže premenované na Centrá voľného času. Ďalšie naše pomenovanie sme dali na širšiu diskusiu a RELAX dostal názov preto, lebo si ho vybrali deti a mládež, ktorým sa naše zariadenie stalo blízkym, často navštevovaným a niekedy aj druhým „domovom“. V súvislosti so zákonom NR SR číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom CVČ stáva Mesto Rimavská Sobota a od 1. 1. 2004 naše zariadenie získalo právnu subjektivitu. V súčasnosti sa CVČ Relax v Rimavskej Sobote vo svojej činnosti zameriava na proporcionálne rozvíjanie všetkých oblastí aktuálnych záujmov detí a mládeže v meste i v blízkom okolí.

Každoročne ponúkame pre deti a mladých ľudí viac ako 60 záujmových útvarov, klubov a súborov, ktoré zastrešujú esteticko-kultúrnu, pracovno-technickú , prírodovedno-environmentálnu, spoločensko-vednú, telesnú, športovú a turistickú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže a zapája sa do nej viac ako 800 záujemcov. Organizujeme aj rôzne aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie . Medzi najväčšie a každoročne sa opakujúce podujatia patria Fašiangy, Deň Zeme, Deň detí, športové súťaže pre študentov stredných škôl v rámci Dňa boja za slobodu a demokraciu, vítanie Mikuláša a rôzne podujatia najmä v čase Adventu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života nášho mesta.

Svoju činnosť prezentujeme aj v rámci všetkých aktivít nášho mesta /Gemerský jarmok, Dni mesta, Pod sobotskou bránou a pod. /V rámci dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí sa podieľame na organizovaní charitatívnej pomoci ľuďom v núdzi formou zbierok / Deň narcisov, Modrý gombík, Deň slnečnice, Úsmev ako dar, Darujte deťom hračku a pod./ Ďalšou činnosťou CVČ je spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží, medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb, aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov, monitorovanie oblastí záujmovej činnosti detí a mládeže formou ankiet, prieskumov a analýz, informačná a poradenská aktivita pre deti a mládež v oblasti využívania voľného času, riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov, spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.

Prázdninová činnosť sa zameriava na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Počas letných prázdnin CVČ organizuje prázdninovú činnosť formou týždenných mestských táborov, o ktoré majú rodičia veľký záujem /asi 150 detí v troch – štyroch týždenných turnusoch a pobytových táboroch, odborných sústredení záujmových útvarov, klubov a súborov. Obsahovou náplňou a jej súčasťou sú aktivity z oblasti kultúry, športu, turistiky, vedy a techniky, ekologickej výchovy a aktivity, ktoré smerujú k prevencii pred negatívnymi vplyvmi. Cieľom ďalšej činnosti Centra voľného času Relax je nadviazať na najlepšie skúsenosti a dobré tradície nášho zariadenia a motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom.

Najsilnejšie stránky nášho zariadenia sú dobrá poloha CVČ v centre mesta neďaleko pešej zóny, bezbariérový vstup, vyhovujúce prostredie, dobré personálne zloženie, ktoré tvoria skúsení pedagogickí zamestnanci s dlhodobou praxou, dobrá ponuka nášho zariadenia v záujmovej a príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie.

V súčasnosti je naše centrum voľného času moderné školské zariadenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky dnešnej modernej doby. Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť v našom meste centrum, do ktorého chodia deti a mladí ľudia s radosťou a chuťou, venujú sa svojim záľubám a tak zmysluplne trávia svoj voľný čas.

Sedemdesiat rokov činnosti nášho zariadenia si chceme pripomenúť slávnostnou akadémiou, ktorá sa uskutoční 16. decembra o 17.00 hod. v priestoroch CVČ Relax.

Zdroj: Dana Spišáková, poverená riaditeľka CVČ Relax