Poltár je bližšie k vytvoreniu priemyselného parku

Ministerstvo hospodárstva SR vo februári schválilo žiadosť mestskej samospráve v plnej výške. Na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb vyčlenilo 227 946,15 €. „Ide o prvé a významné kroky, vďaka ktorým je dnes mesto Poltár bližšie k vytvoreniu priemyselného parku, ktorý bude slúžiť ako komplexne vybudovaná priemyselná zóna,“ hovorí Martina Brisudová, primátorka mesta Poltár. „Umožní príchod nových investorov z rôznych oblastí, čím vytvorí ďalšie pracovné miesta pre ľudí. Prinesie prosperitu mestu Poltár a jeho obyvateľom a zlepší ekonomiku, a životnú úroveň celého regiónu,“ dodáva.

Finančné prostriedky z dotácie budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prístupovej komunikácie, projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prípojky vody a preložku elektrickej prípojky. Zrealizujú sa geodetické práce a kartografické činnosti na zistenie skutočného aktuálneho stavu – výškopis a polohopis, vytýčenie inžinierskych sietí a vykoná sa geologický prieskum s cca 10 vrtmi.
Priemyselný park sa nachádza v extraviláne mesta Poltár v lokalite Jelšoviny. Leží juhovýchodne od Združeného poľnohospodárskeho družstva Poltár v priamom dotyku so zastavaným územím mesta. Mesto na danom území pripravilo pre záujemcov o investovanie pozemok o rozlohe 23 hektárov. Priestranstvo nadväzuje na existujúce výrobné prevádzky.

Prvotná investícia do rozvoja priemyselného parku je významná aj v súvislosti s okresom Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku. Evidovaná miera nezamestnanosti sa pohybuje okolo 13 – 14 percent. Najväčším zamestnávateľom v meste Poltár je práve mestská samospráva, ktorá sa aj týmto spôsobom snaží vytvárať podmienky na rozvoj podnikateľského prostredia a vznik nových pracovných miest.

„Výhodou lokality Jelšoviny je jej poloha voči mestu, ako aj vhodné napojenie na cestnú a železničnú dopravu. Ďalšou významnou investíciou, o ktorú sa usilujeme, je vybudovanie, resp. dostavba komunikácie, vedúcej k priemyselnému parku na trase Poltár – Nové Hony“, uzavrela primátorka.

Zdroj: kultúrna referentka MsÚ Poltár Jozefína Očenášová (tlačová správa)

Nemecký investor nedostane investičnú pomoc od štátu, tvrdí ministerstvo hospodárstva