Čestné občianstvo pre Husárovú, Cenu mesta R. Sobota udelia Polákovi, Varjuovej a Bánovi

Helena Husárová a Rastislav Polák

Cenu mesta Rimavská Sobota v tomto roku získajú dekan farnosti rímskokatolíckej cirkvi v Rimavskej Sobote a zároveň generálny vikár Rožňavskej diecézy Rastislav Polák, dlhoročná členka Zboru pre občianske záležitosti Ľubica Varjuová a bývalý poslanec rimavskosobotského mestského zastupiteľstva i Banskobystrického samosprávneho kraja Zoltán Bán, angažujúci sa v reformovanej cirkvi. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote o tom rozhodli na dnešnom rokovaní v tajnom hlasovaní. Bolo na ňom v tom čase prítomných sedemnásť poslancov a Polák dostal sedemnásť hlasov. Varjuovú zakrúžkovalo štrnásť poslancov a Bána trinásť. Poslanci si mohli vybrať z ôsmich návrhov na toto ocenenie. Odovzdané bude počas Dní mesta.

Mestské zastupiteľstvo v ďalšom bode rozhodlo tiež o udelení Čestného občianstva mesta Rimavská Sobota pre Helenu Husárovú, a to za výnimočný prínos pre mesto. Táto bývalá riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Rimavskej Sobote sa roky angažuje aj v sociálnej oblasti i na podujatiach Zboru pre občianske záležitosti. Na podnet rodičov založila v roku 1997 občianske združenie Vienala, ktoré im poskytuje priestor na stretnutie a vzdelávanie zdravotne postihnutých detí. Z jej podnetu vzniklo miestne krízové centrum, poskytujúce útočisko pre dievčatá z detských domovov, týrané ženy a ženy s deťmi v krízovej situácii. Funguje od roku 2003. O udelení čestného občianstva hlasovali volení zástupcovia občanov verejne a Husárová dostala hlasy všetkých osemnástich prítomných poslancov. V roku 2004 bola laureátkou Ceny mesta Rimavská Sobota.

Podľa Štatútu mesta môže mestské zastupiteľstvo v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta. Na jej udelenie je  potrebný je súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. Cenu mesta tvorí upomienková kazeta obsahujúca priestorové stvárnenie symboliky mesta s odtlačkom erbu mesta a finančná odmena vo výške 660 eur. Vydáva sa k nej listina opatrená erbom mesta, odtlačkom pečate mesta a podpisom primátora.

Pôvodne prišlo na mestský úrad deväť návrhov na udelenie Ceny mesta Rimavská Sobota, ale návrh novinára Jánosa Juhásza Dósu na ocenenie spisovateľky a bývalej učiteľky Marty Hlušíkovej nebol zaradený na rokovanie s odôvodnením, že predkladateľ nie je obyvateľom mesta, ale obce Blhovce. Keď však vlani predložil rovnaký návrh, poslanci ho dostali na stôl. Keď pred dvomi rokmi tento bývalý šéfredaktor Gömöri Hírlap predložil návrh, aby Cenu mesta získal Attila Hacsi, bol jeho návrh akceptovaný a mestské zastupiteľstvo rozhodlo o udelení tohto ocenenia aj pre Hacsiho. Ten bol jedným z troch laureátov Ceny mesta Rimavská Sobota za rok 2021.

Vlani nebola Cena mesta Rimavská Sobota udelená, nikto z navrhovaných nezískal potrebný počet hlasov. Mestské zastupiteľstvo tvorí celkovo 21 poslancov.

Mestské zastupiteľstvo môže podľa Štatútu mesta Rimavská Sobota udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo môže byť udelené občanom SR i cudzím štátnym príslušníkom aj in memoriam. Toto ocenenie nezakladá trvalý pobyt v meste. V predchádzajúcich rokoch nebolo udelené.

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív A. Gecseho, album R. Poláka