Prezentáciu kostolov z Gemera a Malohontu so značkou Európske dedičstvo nájdete na novej interaktívnej webovej stránke

Kostol v Kyjaticiach

Kostoly v regióne Gemer a Malohont so značkou Európske dedičstvo majú spoločnú online prezentáciu. Nájdete ich na novom interaktívnom webe gotickefresky.sk. Na tomto webe je prezentovaných všetkých dvanásť kostolov so značkou Európske dedičstvo. Vzniku webu predchádzalo digitálne 3D skenovanie exteriérov kostolov a zhotovenie 360-stupňových fotografií interiérov. Vďaka interaktívnemu charakteru prezentácie si návštevník môže pozrieť unikátne fresky podľa vlastného výberu a to do najmenšieho detailu.

Okrem toho realizátori vybrali v každom kostole dva až tri výjavy, ku ktorým pridali aj popis danej maľby. Web tak umožňuje návštevníkom obdivovať napríklad výjavy zo Svätoladislavskej legendy, zo života svätej Margity Antiochijskej, vo viacerých svätostánkoch sa objavuje výjav sv. Michala archanjela, ktorý váži duše, či veľmi vzácny výjav – Svätá Trojica znázornená ako hlava s tromi tvárami a mnoho ďalších. Web gotickefresky.sk je spracovaný v troch jazykových mutáciách /slovensky, anglicky, maďarsky/.

Gotické kostoly v regióne Gemer a Malohont získali v apríli roku 2022 značku Európske dedičstvo. Tento prestížny titul im bol udelený vďaka unikátnej freskovej výmaľbe, ktorá je v niektorých kostoloch až 700 rokov stará. S finančnou podporou z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu bola realizovaná digitalizácia tohto jedinečného kultúrneho dedičstva a následne vytvorená interaktívna online prezentácia s cieľom popularizácie sakrálnych pamiatok a fresiek v nich ukrytých.

Gemer a Malohont – dnes regióny, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska. Kedysi boli tieto regióny nazývané železným srdcom Uhorska, pretože za Habsburskej monarchie a Rakúsko-Uhorska sa tu spracovávala väčšina objemu železnej rudy vyťaženej v Uhorsku. Dnes po tejto ére plnej prosperity ostali len stopy vo forme technických pamiatok, či bohato zdobených kostolov.

Práve výmaľba v kostoloch, robená technikou fresky, je dôkazom bohatstva vtedajších zemepánov a ich čulej obchodnej a kultúrnej interakcie so svetom. A zároveň je aj dôvodom udelenia značky Európske dedičstvo (European Heritage Label/EHL). Túto značku môžu získať miesta, alebo udalosti, ktoré zasiahli do vývoja spoločnej Európy do súčasnej podoby, alebo reflektujú spoločné hodnoty Európskej únie, ktorými sú rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť a právny štát.

Dvanásť kostolov v regióne Gemer a Malohont získalo Značku Európske Dedičstvo ako prvá lokalita na Slovensku. Predkladateľom nominácie bol Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania /ECAV/ na Slovensku Rimavské Brezovo na čele s farárkou Jankou Mihálikovou. „V nominačnom projekte sme sa zaviazali k mnohým aktivitám, ktoré sledujú dva hlavné ciele: šírenie povedomia o posolstve Značky Európske Dedičstvo a propagácia lokality s touto značkou. Jednou z plánovaných aktivít v projekte bolo vytvorenie atraktívnej interaktívnej prezentačnej platformy v online prostredí. Výsledky tejto aktivity v podobe internetovej stránky gotickefresky.sk sú v dnešných dňoch predstavené verejnosti,“ uviedla Janka Miháliková.

Web gotickefresky.sk bol realizovaný vďaka grantu zo schémy Medzinárodného vyšehradského fondu. Žiadateľom a realizátorom projektu je Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. „V projekte bolo naplánované okrem digitalizácie kostolov a tvorby webu aj organizácia workshopu, ktorého cieľom bola výmena skúseností v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva ako aj vzájomné sieťovanie sa s inými lokalitami so značkou Európske dedičstvo. Práve preto boli partnermi projektu aj Komplex synagógy na Dohány ulici v Budapešti, reprezentovaný Maďarským židovským múzeom a archívom a Muzeum umění Olomouc, obidve lokality disponujú značkou EHL už niekoľko rokov,“ povedala Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK.

Na projekte sa podieľali aj ďalší partneri ako združenie Gotická cesta, Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER. Odborným partnerom s bohatými skúsenosťami v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

„Cieľom je rozvíjať cestovných ruch v regiónoch, nový web gotickefresky.sk vnímame ako nevyhnutný základ pre ďalšie kroky a aktivity. Mnohé z nich treba realizovať priamo v regióne. Aj v roku 2024 budeme podporovať systematické sprístupňovanie kostolov najmä počas letnej sezóny, veríme, že sa nám podarí zariadiť aj organizované výlety do týchto kostolov. Okrem toho treba pracovať aj na vzdelávaní miestnych sprievodcov. Som rád, že sú v regióne zanietení ľudia, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú. Výsledky ich práce dnes vidno a ja som rád, že máme možnosť ich podporiť,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.

Gotické kostoly na Gemeri a Malohonte majú po prvýkrát pravidelné letné otváracie hodiny

Zdroj: tlačová správa, Zuzana Jóbová – výkonná riaditeľka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus (redakčne upravené)