Zápis do 1. ročníka v Základnej škole Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote

Základná škola Š. M. Daxnera na Sídlisku Západ v Rimavskej Sobote

Vážení rodičia budúcich prvákov,

veríme, že nasledovné informácie vám pomôžu rozhodnúť sa práve pre našu základnú školu.

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční 5. a 6. apríla od 12.00 hod. do 16.00 hod. prezenčnou formou (v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, použitie respirátora a vlastných písacích potrieb).

Rodičia, ktorí sa nemôžu v uvedených dňoch zúčastniť zápisu majú možnosť zapísať svoje dieťa elektronicky v termíne od 1. apríla do 30. apríla a následne budú informovaní školou o termíne overenia údajov z elektronickej prihlášky poskytnutých zákonnými zástupcami predložením požadovaných dokladov (rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov).

Ponúkame

 • atraktívny školský vzdelávací program
 • vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka
 • vyučovanie informatiky od 2. ročníka
 • vyučovanie pohybovej prípravy zameranej na plávanie, športové a loptové hry v 3, 5 a 6. ročníku,
 • kvalitné a zážitkové vyučovanie pod vedením kvalifikovaných pedagógov, ktorým záleží na tom, aby každé dieťa plne rozvíjalo svoj potenciál,
 • využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese, interaktívna tabuľa v každej triede
 • práca v rôznych projektoch
 • podpornú činnosť školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu a asistentov učiteľa

Záujmová činnosť

Talent a svoje záľuby si žiaci môžu rozvíjať v rôznych záujmových útvaroch, ktorých činnosť je zameraná na športové hry, turistiku, cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúru, históriu, Lego Dacta, prírodné vedy, matematiku, chémiu a spoločenské hry. Spolupracujeme so športovými klubmi zameranými na JUDO, ľadový hokej a plávanie.

Predmetové súťaže a olympiády

Pravidelne zapájame žiakov do rôznych predmetových súťaží a olympiád, v ktorých naši žiaci dosahujú vynikajúce umiestnenia v okresnej, krajskej ale i celoslovenskej úrovni.

Pravidelne organizované aktivity

Pre žiakov každý rok organizujeme pasovanie prvákov, Európsky deň jazykov, Halloween, aktivity k mesiacu úcty k starším, rôzne aktivity spojené s Vianocami, lyžiarsky výcvik, Zimnú olympiádu, fašiangový karneval, aktivity spojené s Veľkou nocou, školu v prírode, aktivity ku Dňu Zeme, Dňu matiek a Dňu otcov, exkurzie, výlety, tanečný kurz a výchovno-vzdelávacie akcie v  spolupráci s mestským kultúrnym strediskom, Centrom voľného času Relax, Knižnicou Mateja Hrebendu, Gemersko-malohontským múzeom a inými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí a mládeže.

Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote

Zapojenosť školy v projektoch:

 • program Comenius a následne Erasmus+, v rámci ktorého mohli naši žiaci a učitelia navštíviť krajiny ako Dánsko, Kanárske ostrovy, Anglicko, Chorvátsko, Turecko, Malta a iné. Prostredníctvom týchto vzdelávacích aktivít mali možnosť spoznať výchovno-vzdelávací systém, kultúru a zvyky daných krajín. Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa podarilo absolvovať štruktúrované kurzy v meste St. Julian´s na ostrove Malta v októbri 2021. Cieľom týchto kurzov bol ďalší profesijný rozvoj pedagógov so zameraním na CLIL s využívaním IKT a metodológiu vyučovania anglického jazyka v základných školách s využitím aktivizujúcich metód a IKT.
 • Čítame radi –doplnenie knižnice novým knižným fondom
 • Tréneri v škole -Program vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.
 • Zábavná chémia interaktívne – projektNadácie Orange, ktorý je zameraný na využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní chémie.
 • Projekt EkoAlarm – cieľom projektu je zefektívniť separovanie odpadu na našej škole a súčasne minimalizovať množstvo odpadu.
 • Projektu od Nadácie Veolia s názvom „Učme sa po novom v novom“, ktorého cieľom je zmodernizovať, ozdraviť a spestriť školské prostredie.
 • Biodiverzita do škôl. Tento projekt priniesol na našej škole zmenu areálu smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme. Žiaci s pomocou našich rodičov a učiteľov vysadili rôzne druhy bylín a drevín.
 • Priebežne sa zapájame do aktuálnych projektových výziev a programov, ako sú program „Vy rozhodujete, my pomáhame“ reťazca TESCO, projekt „Nápad pre 3 generácie od Poštovej banky, Zelené oázy pod záštitou nadácie Ekopolis, projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a projekt „Spoločenská zodpovednosť“ TE Connectivity, eTwinning, Svet plastelíny, Bionika do škôl Slovak Ventures a mnohé ďalšie.

V priestoroch školy majú žiaci k dispozícii:

 • všetky triedy vybavené interaktívnou tabuľou
 • odborné učebne: 2 počítačové učebne, 1 tabletovú učebňu, fyzikálnu učebňu, chemickú učebňu, učebňu cudzích jazykov, učebňu výtvarnej výchovy, učebňu hudobnej výchovy a dve telocvične
 • školskú jedáleň, školskú knižnicu, školský športový areál s futbalovým, basketbalovým a hádzanárskym ihriskom, veľký školský dvor a viacúčelové ihrisko
 • ambulanciu zubného lekára
 • školský bufet 

Školský klub

V popoludňajších hodinách je o žiakov postarané v školskom klube. Činnosť je zameraná na rozvoj záujmov, tvorivosti a samostatnosti žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou práce je návšteva a organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí, ako aj príprava na vyučovanie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:

 • zástupkyňu riaditeľa školy pre 1. stupeň na tel. čísle 0905 952 586
 • riaditeľa školy na tel. čísle 0905716494

Viac info a na stránke školy https://zsclemrs.edupage.org a v aktuálnom usmernení MŠVVaŠ k zápisu do 1. ročníka.

Zdroj: PR-článok, Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote