Prečo má váš prváčik zasadnúť do lavice ZŠ P. Dobšinského v R. Sobote

Základná škola Pavla Dobšinského

Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote má 44-ročnú históriu bohatú na výborné výsledky

PONÚKAME:

V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu:

 • v celoslovenskom hodnotení portálu INEKO sme základnou školou s najlepšími výsledkami žiakov v okrese Rimavská Sobota,
 • kvalifikovaný tím skúsených a tvorivých učiteľov využívajúcich rôzne inovačné metódy a formy,
 • nadobudnuté vedomosti, zručnosti a postoje dokážu naši žiaci aplikovať v bežnom živote,
 • aktívne spolupracujeme so školskou špeciálnou pedagogičkou, školskou psychologičkou, sociálnou pedagogičkou, pedagogickými asistentkami učiteľa – školský podporný tím,
 • školský digitálny koordinátor – rozvoj a podpora digitalizácie vyučovania,
 • od 1. ročníka ponúkame možnosť výberu vyučovania anglického, nemeckého alebo ruského jazyka,
 • naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach vyšších kôl v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach.

V rámci obľúbených aktivít našich žiakov každoročne organizujeme :

Európsky deň bez áut, Európsky deň jazykov, Európsky deň športu, Pasovanie prvákov, Mesiac úcty k starším, Netradične tradičný večer, Mini fit day, Mikulášske prekvapenie, Vianočná a Veľkonočná burza, lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, Karneval, Valentínska pošta, Dobšinského rozprávkový svet, Modrý a zelený týždeň, Prezentácia najlepších ročníkových prác, Majáles, Škola v prírode, rôzne exkurzie a výlety.

V rámci projektov, do ktorých je naša škola zapojená:

 • eTestovanie – pravidelne využívame systém elektronického testovania
 • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – aktívna práca školského podporného tímu
 • Škola inkluzionistov – pravidelné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy organizované Nadáciou pre deti Slovenska
 • Modernejšia škola – obnovujeme priestory knižnice, ktorá bude slúžiť aj na vyučovanie a oddych, učebňu anglického jazyka, triedu I. stupňa a pre žiakov vytvárame oddychové kútiky v priestoroch školy
 • Čítame radi – nové knihy v našej školskej knižnici
 • Vy rozhodujete, My pomáhame – rozširujeme vybavenie školskej knižnice digitálnymi technológiami
 • Oáza oddychu – obnovujeme v areáli školy okrasnú záhradu, ktorá bude slúžiť na relax, ale aj praktické vyučovanie
 • Po stopách interaktívnej podlahy – využívame projekčné zariadenie a balíčky programov, vďaka ktorým sa naši žiaci nielen učia, ale rozvíjajú si aj schopnosti tímovej práce, vizuálno-pohybovej koordinácie, logické myslenie a vnímanie
 • Letná škola – realizujeme letné tábory s dennou dochádzkou
 • Spolu múdrejšíposkytujeme doučovanie pre žiakov
 • Hýbme sa v prírode – budujeme ihrisko imitujúce prírodné prekážky, ktoré bude slúžiť žiakom na telesnej výchove a v popoludňajších hodinách bude priestor využívať školský klub detí

V rámci materiálno – technického vybavenia školy:

 • školská knižnica,
 • 2 špeciálne učebne s interaktívnou podlahou,
 • 3 počítačové učebne,
 • špeciálne učebne fyziky, biológie, chémie, techniky, hudobnej výchovy, školská kuchynka
 • relaxačná miestnosť,
 • 2 telocvične,
 • Pamätná izba Pavla Dobšinského,
 • triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami,
 • 2 školské jedálne, školský bufet.

V rámci mimoškolskej činnosti:

 • kreatívne prostredie školského klubu detí od 6.35-7.50 hod a od 11.25-17.00 hod,
 • vlastná školská televízia TV Očko – relácie pripravujú naši žiaci pod vedením skúsených pedagógov,
 • vlastný školský časopis – Zlaté pero,
 • Krúžková činnosť: Legáčik, Podkovička-folklórny súbor, Pohybom ku kráse a zdraviu, Šikovné pršteky, Turistický krúžok, Astronomický krúžok, Ukáž čo vieš, Z každého rožka troška, Zdravotnícky krúžok, Nemčina hrou, a rôzne športovo zamerané krúžky.

Zápis do 1. ročníka prebehne online formou v dňoch 1.-30. apríla

Zákonný zástupca na stránke školy www.zspdobsinskeho.eu.sk vyplní potrebné údaje v online prihláške podľa rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu zákonného zástupcu.

Škola ich následne bude kontaktovať pre overenie údajov.

Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť zapísať svoje dieťa prostredníctvom online prihlášky, sa termín zápisu uskutoční v utorok 5. apríla 2022 od 13.00 – 17.00 hod. v priestoroch školy. Na overenie údajov je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

Vstup do budovy školy sa bude riadiť aktuálnymi opatreniami RÚVZ Rimavská Sobota.

Zdroj: ZŠ P. Dobšinského v R. Sobote, PR-článok