Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa je úspešná v projektoch. Žiakom ponúka viacero odborov

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Stredná odborná škola v Tornali sa nachádza na juhu Slovenska v okrese Revúca. Má viac ako 50 – ročnú tradíciu.

Cieľom našej školy je vzdelávať mladých ľudí, viesť k zodpovednosti pracovitosti a formovať ich postoje k životu správnym smerom. Zaujať žiakov atraktivitou nimi vybraného odboru a motivovať ich k aktívnemu záujmu a prístupu k štúdiu. Vytvárame pre nich priateľské ( rodinné ) prostredie, ktoré im dodáva pocit bezpečia, porozumenia, istoty a naviesť ich na cestu sebarealizácie. Zamestnanci školy sa snažia trpezlivým odôvodňovaním a svojím príkladom viesť žiakov k empatií a k mravným hodnotám života. Organizujeme pre žiakov rôzne aktivity a akcie školy, ktoré ich vedú k spolupráci a súdržností, aj vďaka čomu sa na škole cítia uvoľnene a spokojne. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne slabšieho prostredia čo sa odzrkadľuje na ich všeobecnom rozhľade a vzdelávacích výsledkoch.

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

 Na škole pôsobí Rada školy a Rodičovská rada, ktoré sa spolupodieľajú na organizácii, kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy.

   Školský parlament,  reprezentuje žiakov školy, zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy.

Na škole každoročne fungujú rôzne záujmové krúžky, ktoré sú zriadené na základe aktuálnych požiadaviek, diania na škole ale aj v spoločnosti. Ako škola sa zapájame do rôznych súťaží, športovo-turistických aktivít, projektov a v neposlednom rade navštevujeme rôzne kultúrno-výchovné podujatia. Ako škola máme mnoho aktivít, podujatí usporadúvame ich aj z vlastnej iniciatívy a v spolupráci s ostatnými školami, subjektmi. Všetky  aktivity  realizujeme  s pedagogickými  zamestnancami  školy,  žiakmi  a sociálnymi  partnermi.

Ako súčasť Banskobystrického kraja sme zapojený do projektu, ktorý pochádza z iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov – Catching-upRegions v spolupráci so  Svetovou bankou.

Svetová banka na základe výsledkov z uskutočnených analýz začiatkom roka 2020 v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, vybrala  osem  pilotných stredných odborných škôl pre prípravu investičných návrhov, medzi nimi aj  našu Strednú odbornú školu –Szakközépiskola v Tornali.

Zámer nášho projektu je inkluzívnym vzdelávaním v modernom prostredí zlepšiť sociálne  postavenie obyvateľov Tornale a jej okolia, najmä marginalizovaných  a sociálne slabších skupín.

 Kľúčové ciele projektu

 • Prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce
 • Zlepšiť kvalitu OVP prípravy prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
 • Zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
 • Podporiť vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi
 • Podporiť nové cielené formy vzdelávania zamerané na moderné vyučovacie metódy
 • Zlepšiť dostupnosť OVP pre všetky skupiny žiakov vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín                        

V minulosti sme v priebehu posledných rokov prešli výraznou modernizáciou školy, vďaka čomu sa nám podarilo zrealizovať výmenu plastových okien, celkovú rekonštrukciu elektrického vedenia, rekonštrukciu kanalizačného a vodovodného potrubia, čiastočnú úpravu fasády školy, doplnenie strojov a zariadení pre praktické vyučovanie, čo zvýšilo kvalitu poskytovaného vzdelávania. V rámci projektu Catching-UP sú plánované ďalšie rekonštrukčné práce a vybudovanie 3 nových učební s kompletným zariadením a nového objektu pre praktické vyučovanie. Zároveň sa zvýši vybavenosť praktického ale i teoretického vyučovania o nové, moderné a inovatívne pomôcky. Naše aktuálne možnosti štúdia a dianie na škole môžete pravidelne sledovať na našej stránke www.sostornala.edupage.org alebo si nás nájsť na novom webovom sídle, zriadenom prostredníctvom BBSK https://idemnastrednu.sk/skoly.

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Vízia našej školy :

„Byť školou priateľskou k žiakom, učiteľom a rodičom, vychovávať a vzdelávať  pre úspešný a napĺňajúci život.“

 • Prilákanie väčšieho množstva študentov, ktorí prejavujú aktívnejší záujem o štúdium a jeho význam
 • Zvýšiť percento úspešných absolventov
 • Zvýšiť povedomie o našej škole aj v širšom okolí
 • Získať viac žiakov v učebných odboroch s vyučovacím jazykom slovenským
 • Zvýšiť záujem rodičov o štúdium svojich detí
 • Zmeniť názor žiakov na život po ukončení školy a zvýšiť záujem o uplatnenie sa na trhu práce

Študijné odbory

Štvorročný študijný odbor ( vo vyučovacom jazyku slovenskom aj maďarskom)

Vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť

Uplatnenia: opatrovateľ v sociálnych zariadeniach alebo v zahraničí, ošetrovateľ v zdravotníckych zariadeniach, asistent učiteľa v školských zariadeniach, vychovávateľ v družinách, na školských internátoch, v školských kluboch

 • Možnosť pokračovať v pedagogickom alebo zdravotníckom štúdiu
 • Jedinečný odbor, len 2 školy na Slovensku
 • Naučíš sa a získaš množstvo skúseností, praktických zručností a vedomostí v danom odbore
 • 4 – ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
 • Keď ťa baví pomoc a starostlivosť o iných ľudí, si empatický, ľudský a spoločenský tak tento odbor je práve o tom

Trojročné učebné odbory (v maďarskom jazyku)

Kaderník ( 3 – ročné štúdium s výučným listom )

nadväzujúci odbor

Vlasová kozmetika ( 2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou)

Uplatnenia: kaderníctva, holičstvá alebo barbierstvách, salóny krásy, možnosť založenia vlastnej živnosti

 • Ak si kreatívny, spoločenský, zdvorilý, komunikatívny, flexibilný a máš vzťah k móde a vizáži tak tento odbor je ten správny pre teba
 • Čaká ťa predovšetkým strihanie, česanie, farbenie a umývanie vlasov, tvorba účesov podľa módnych trendov, celková vizáž zákazníka, diagnostika zákazníka, poradenská služba,
 • Vlasová kozmetika nadväzuje na odbor kaderníka, získaš maturitu a posunieš sa na vyšší level v odbore.
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Predavač ( 3 – ročné štúdium s výučným listom )

Absolvent trojročného učebného odboru predavač po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou  získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy je schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. 

Nadstavbové štúdium

Prevádzka obchodu ( 2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou)

Uplatnenia: obchodné prevádzky, supermarkety, možnosť založenia vlastnej živnosti

 • Ak si kreatívny a máš vzťah k aranžovaniu, ďalej komunikatívny, trpezlivý a empatický tak je tento odbor vhodný pre teba
 • Naučíš sa veľa o tovaroch a službách, o kúpe a predaji a o moderných trendoch balenia a aranžovaní predmetov
 • Zároveň získaš základy v rámci ekonómie a financií do života
 • Prevádzka obchodu – zdokonalenie základných poznatkov o vedení vlastného obchodu a riadení obchodu na vedúcej pozícií

Podnikanie v remeslách a službách

( 2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou )

Uplatnenia: možnosť založenia vlastnej živnosti, zvýšenie kvalifikácie v odbore

 • Absolventi získajú schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.
 • Je možné vyštudovať po ukončení rôznych 3ročných učebných odborov

Dvojročné  F odbory

Výroba konfekcie

( 2 – ročné štúdium s vysvedčením)

 • Pre tých ktorí neukončili ZŠ deviatym ročníkom
 • Ak máš silné estetické cítenie, vzťah k móde, odevom toto je odbor vhodný pre teba
 • Naučíš sa základy šitia odevov

Praktická žena

( 2 – ročné štúdium s vysvedčením)

 • Pre tých, ktorí neukončili ZŠ deviatym ročníkom
 • Tento odbor vás naučí to čo je pre život dôležité a zdokonalíte si svoje zručnosti a praktické skúsenosti ( varenie, šitie, záhradkárstvo, domáce práce a opatrovanie blízkych osôb)

Spracúvanie dreva

( 2 – ročné štúdium s vysvedčením)

 • Pre tých ktorí neukončili ZŠ deviatym ročníkom
 • Získaš praktické skúsenosti v oblasti spracúvania dreva, ktoré môžeš využiť aj napr. pri stavbe domu alebo sa uplatniť ako pomocný pracovník v drevovýrobe ( rezanie, hobľovanie, spájanie materiálov … )

Stavebná výroba

( 2 – ročné štúdium s vysvedčením)

 • Pre tých, ktorí neukončili ZŠ deviatym ročníkom
 • Ak si pracovitý a silný chlap a baví ťa fyzická práca, tento odbor je vhodný pre teba. Môžeš ho využiť pri stavbách alebo ako pomocný pracovník v stavebnej výrobe ( murovanie, maľovanie, výroba materiálov … )
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Zdroj: PR-článok , Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa