SOŠOS v R. Sobote dbá na kvalitné teoretické a praktické vzdelanie

Žiaci posledného ročníka základných škôl majú posledné týždne na výber svojho stredoškolského vzdelania, ktoré bude dôležitým krokom v ich živote. Preto toto rozhodnutie by malo prejsť chladnou hlavou a správne zvážiť  záverečný výber strednej školy. Ak ešte nie ste rozhodnutí o výbere školy a máte záujem o odborné vzdelanie, tak Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote na Športovej ulici je pre vás ideálny kandidát. Aj nasledujúci školský rok ponúka na výber deviatakom kvalitné odborné vzdelanie v nasledujúcich študijných odboroch:

5-ročný študijný odbor:

hotelová akadémia

Absolvent nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania.

4-ročné študijné odbory:

obchodný pracovník

Uplatnenie absolventa ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii, obchodný referent, obchodný zástupca a v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné  vzdelanie.

kozmetik

Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách ako kozmetik, manikér, pedikér, nechtový dizajnér, vedúci kozmetickej prevádzky, súkromný podnikateľ v oblasti  osobných služieb so zameraním na kozmetické služby.

3-ročné učebné odbory:

murár

Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych  a súkromných podnikoch, samostatný  podnikateľ  zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych aj priemyselných.

kaderník

Absolventi sa uplatnia  ako odborní zamestnanci kaderníctva, živnostníci, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

čašník, servírka

Učebný odbor pripravuje na výkon povolania čašník, servírka v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a  ostatných zariadení spoločného stravovania.

kuchár

učebný odbor pripravuje na výkon povolania kuchár v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania

2-ročný učebný odbor:

stavebná výroba

Odbor je zameraný na odbornú prípravu pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti  stavebníctva ako  kvalifikovaný pomocný stavebný robotník.

2-ročné  nadstavbové štúdium: 

spoločné stravovanie

Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách ako prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník, servírka, barman, barista, somelier, vedúci závodu spoločného stravovania, majster odbornej výchovy, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

vlasová kozmetika

Absolvent sa uplatní v kaderníckych a kozmetických salónoch, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.

podnikanie v remeslách a službách

Umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov rôznych učebných odborov. Štúdium je zamerané na získanie podnikateľských a manažérskych zručností pri tvorbe vlastného podnikateľského plánu, pri zabezpečovaní chodu prevádzok, obchodu a poskytovania služieb, pri vykonávaní administratívnych prác a účtovnej evidencie.

3-ročné pomaturitné štúdium:

potravinárstvo – hygiena potravín

Absolventi získajú titul DiS, uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti výživy, potravinárskej inšpekcie, v potravinárskom priemysle, v distribúcii a úprave potravín ako hygienický dozor, kontrolór kvality, technológ, poradca na prevenciu a diagnostiku nákazlivých ochorení a likvidáciu pôvodcov týchto nákaz alebo v oblasti súkromného podnikania v potravinárstve.

Študenti premieňajú teóriu na prax počas štúdia 

Teoretické znalosti, ktoré študenti nadobudnú počas vyučovacích hodín aplikujú do praktickej výučby. Tam zdokonaľujú svoje znalosti a získavajú skúsenosti v školských zariadenia, kde vďaka skúseným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom sa adaptujú do pracovných pomerov. Škola prevádzkuje reštauračné zariadenie Čierny orol a Mladosť, kaderníctvo, dva bufety, kozmetiku a dva bary. Okrem toho, že v týchto zariadenia prebieha praktická výučba, prevádzky sú tiež prístupné a poskytujú svoje služby širokej verejnosti.  Prax študenti nadobúdajú aj v niektorých hoteloch na Slovensku, no v ponuke sú aj zahraničné na Cypre a v Nemecku.

Škola sa pýši medzinárodnou súťažou Fourfest

Tento rok sa už po 14 krát študenti Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko stretnú na medzinárodnom festivale odborných škôl, kde si porovnajú svoje zručnosti v rôznych odboroch.  Jedná sa o súťaže odborných zručností v odboroch kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik a obchodný pracovník. Zúčastňuje sa ich okolo 120 žiakov z približne 25 škôl. Je to konfrontácia zručností, výmena skúseností a nadväzovanie priateľstiev žiakov a pedagógov. Okrem súťažnej atmosféry sprevádza toto podujatie viacero sprievodných podujatí, ako koncerty, súťaž vo varení tradičných jedál, besedy, športové súťaže. 

Popri spomínanom najväčšom podujatí pravidelne organizujú mnohé mimoškolské aktivity, ktoré spestrujú študentský život nielen študentom, ale aj pedagogikám zamestnancom. Tradičné týždne zahraničných kuchýň, kde doteraz uvarili  jedla zo 14 krajín, sa pri príprave jedál zúčastňujú kuchári s bohatými skúsenostiam, ktorí svoje zručnosti odovzdávajú budúcim zamestnancom v gastronomickou odvetí. Počas gréckej kuchyne sa zúčastnil prípravy jedál aj šéfkuchár loannis Parikos, ktorý je držiteľom Michelinovej hviezdy. Ďalej organizujú študentský ples, medzinárodný futbalový turnaj, množstvo vianočných aktivít, z ktorých sú najvýznamnejšie  Majstrovstvá BBSK v príprave zemiakového šalátu. Veľkú pozornosť venujeme sociálnej práci so zamestnancami, výlety, predvianočné posedenie, zabíjačka a pod. Školu cítiť na každom kroku, a preto je jednou z najaktívnejších na Slovensku.

SOŠOS prechádza modernizáciou priestorov 

Budovy postupne prechádzajú viacerými rekonštrukciami a opravami. Treba spomenúť výmenu okien, opravu strechy a fasády na  budovy Čierneho orla v rokoch 2016-2019. K zatepleniu a rekonštrukcii samotnej budovy školy na Športovej ulici došlo v rokoch 2018-2020. Obnovou prešli aj kuchyne a jedálne reštauračných zariadení  Čierny orol a Mladosť. Minulý rok sa škole podarilo vybudovať vonkajšie multifunkčné športové ihrisko s umelým povrchom, ktoré skvalitňuje vyučovací proces na telesnej výchove a mimoškolských aktivitách. Väčšina týchto akcií bola realizovaná z prostriedkov zriaďovateľa, ďalších 20 projektov najmä pedagogického charakteru z eurofondov, nórskych fondov a z podpory pre menej rozvinuté okresy.

Zdroj: PR-článok SOŠOS Rimavská Sobota