Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej: Vieme lepšie a viac

Milí rodičia budúcich prvákov !

Tento rok sa zápis detí  do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 uskutoční za účasti rodičov aj detí v dňoch 1.apríla (piatok) a 4. apríla (pondelok) od 12:00 do 16:00 v triedach na prízemí našej školy na Daxnerovej ulici č. 42 v Rimavskej Sobote.

Vieme lepšie a viac…

podieľať sa na významných aktivitách :

– kultúrnymi vystúpeniami pri rôznych príležitostiach v škole, Cirkevnom zbore ECAV v Rimavskej Sobote , Rimavskom senioráte ECAV, Západnom dištrikte ECAV na Slovensku, v meste Rimavská Sobota, v rôznych mestských i regionálnych inštitúciách

zapájať sa do zbierok pre seniorov Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, prispievať do zbierky prostredníctvom Slovenského Červeného kríža, pomáhať opusteným psíkom v útulku Šťastné labky vo Fiľakove, vytvoriť, zorganizovať a prispieť do zbierky pre utečencov z Ukrajiny

– zúčastňovať sa súťaží programu Codeweek.eu – Scratch here, Scratch there, do vedomostných súťaží Všetkovedko, Expert, Pytagoriáda a medzinárodnej matematickej súťaže Klokan.

realizovať projekty a projektové aktivity :

 • ktoré sú výsledkom spolupráce učiteľov, žiakov, rodičov a odborníkov z rôznych oblastí…
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola – cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania – cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania. V tomto školskom roku sme zisťovali vedomosti žiakov piateho ročníka e-testovaním z matematiky.
 • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov: – projekt zameraný na inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rámci ktorého v škole pracuje inkluzívny tím zložený z pedagogického asistenat a školského špeciálneho pedagóga.
 • Spolupráca s nadáciou Bill Cook Foundation New York USA – pomoc rodinám žiakov našej školy, ktoré sa ocitli v zlej sociálnej situácii.
 • Môj kamarát micro:bit – projekt zameraný na získanie programovacíchzručností žiakov. Z projektu sme získali 15 programovateľných mikropočítačov.
 • Čítame radi I – prostredníctvom ministrstva školstva bola podporená naša školská knižnica nákupom literatúry pre deti a mládež a odbornej literatúry pre učiteľov.
 • Recyklohry – školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ správne nakladanie s odpadmi.
 • Čitateľský oriešok – zameraný na čítanie s porozumením pre žiakov I. stupňa. Súčasťou sú pravidelné návštevy Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.
 • Kozmix je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne.
 • EkoAlarm – cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Vybraných 70 z 380-tich škôl, okrem košov na triedený zber odpadov dostalo aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály a pod.) – sme jednou z nich. Pravidelne sa spoločne s lektorkou vzdelávame a riešime zaujímavé úlohy.

Pri zápise potrebujete:

 1. osobné údaje o dieťati v rozsahu
 • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť

2.      osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
 • kontakt na účely komunikácie.

Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej bude možné uskutočniť aj elektronicky od 1. do 30. apríla. Elektronickú prihlášku nájdete tu : https://ezsrs.edupage.org/register/

Po prijatí elektronickej prihlášky budeme zákonných zástupcov kontaktovať telefonicky.

Názov školy: Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Adresa školy: Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón: 047/5631127, 0910 826 269, 0911 826 269
www stránka: www.ezsrs.edupage.org
Zriaďovateľ: Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, Cukrovarská 43, 97901 Rimavská Sobota

Zdroj: PR-článok, ZŠ Zlatice Oravcovej, riaditeľ školy Mgr. Radomír Leicher