Na rieke pri Tisovci vznikne chránený areál

Pri Tisovci vznikne Chránený areál Rimava. Rozhodla o tom minulý týždeň vláda, ktorá odsúhlasila predložený návrh. Územie CHA Rimava má európsky význam. Podľa informácií ministerstva životného prostredia do tohto chráneného areálu bude spadať lokalita v okolí Tisovca a Rimavskej Píly. Podľa Moniky Szabó z tlačového oddelenia MŽP sa areál rozprestiera na ploche vyše 4 hektárov a väčšinu tvorí vodný tok. Takmer celé územie sa nachádza vo vlastníctve štátu. 

Cieľom je ochrana biotopov siedmich druhov živočíchov európskeho významu. Ide o netopiere, mihuľu potiskú, kunku žltoruchú či vydru riečnu. V lokalite je aj vyše 50 druhov živočíchov národného významu, väčšinou ide o vtáctvo. 

Ďalším z cieľov vzniku chráneného areálu na severe okresu Rimavská Sobota je zachovanie brehových porastov a sprievodnej vegetácie a zlepšenie ich kvality s dôrazom na prirodzené druhové zloženie. Zlepšenie podmienok pre prirodzené druhové zloženie. Nemenej dôležitým cieľom je aj zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách a potrebách ochrany územia s cieľom eliminovať negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť predmety ochrany v území.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť už od 1. júna. Platiť na ňom bude štvrtý stupeň ochrany. 

FOTO: Wikipedia


Lokalita je významná z hľadiska výskytu i vhodných reprodukčných podmienok mihuľe potiskej, ktorej migrácia je do výraznej miery obmedzená bariérovými prvkami na toku. Na území Slovenska je kriticky ohrozená. „Je potrebné zabezpečiť postupné odstraňovanie alebo spriechodnenie existujúcich bariérových prvkov, znemožňujúcich migráciu rýb v riečnom koryte (intravilán mesta Tisovec), zamedziť akémukoľvek zásahu do riečneho koryta za účelom odberu riečneho materiálu, zásahu do brehových porastov a prirodzených meandrov rieky a zabezpečiť vhodnú kvalitu vody v toku,“ uvádza sa v projekte ochrany Národného parku Muránska planina. 

Celkovo bolo vyhlásených šesť chránených areálov na Slovensku. Sú nimi Hradná dolina, Kulháň, Rimava, Temešská skala, prírodná pamiatka Brezovská dolina a prírodná rezervácia Záhradská.

Zdroj: vobraze.sk