V H. Zahoranoch predávajú dva pekné pozemky s výhľadom na Kráľovu hoľu

Obec Horné Zahorany zverejnila zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce formou verejnej obchodnej súťaze.  Výzva, ktorá je súčasťou prílohy, obsahuje všetky informácie spojené so súťažou. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa pozemok predáva je 10,00 €/m2. Pozemky sa nachádzajú na kraji obce, ide o pozemok – parc. č. 225/6, parcela registra „C“ KN, druh a spôsob využitia pozemku – záhrada, o výmere 2255 m2.

Obhliadka nehnuteľnosti bude umožnená účastníkovi súťaže po dohode so starostkou obce – Ing. Zuzanou Vysokaiovou (tel.č. 047/5690112, 0904456797, mail: ocu.hornezahorany@centrum.sk, adresa: Horné Zahorany 78, 980 26). Obhliadku je možné uskutočniť na základe dohody.

Účastník súťaže môže meniť, dopĺňať svoj návrh a odvolať ho do ukončenia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 28.06.2024 do 12,00 h. Otváranie ponúk bude verejné, ktorý sa uskutoční dňa 01.07.2024 o 18,30 h. na Obecnom úrade Horné Zahorany, Horné Zahorany 78. V prípade predĺženia termínu na odovzdávanie ponúk bude nový termín bude zverejnený na obecnej tabuli a na internetovej stránky obce Horné Zahorany do 15 dní pred novou lehotou.
Kritérium hodnotenia predložených návrhov je výška navrhnutej ceny za 1 m2 konkrétneho pozemku. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania návrhu.

Zdroj: PR-príspevok, Obecný úrad Horné Zahorany