Stredná odborná škola v Tisovci ponúka tri zaujímavé odbory. Dbajú na odbornú prax

Stredná odborná škola v Tisovci je škola s dlhoročnou tradíciou. V roku 1951 začalo vyučovanie v dvoch triedach dvojročnej majstrovskej školy s hutníckym zameraním. Odvtedy prešla škola viacerými zmenami. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v troch študijných odboroch: elektrotechnika, manažment regionálneho cestovného ruchu a grafik digitálnych médií. Stredná odborná škola je školou inovatívneho charakteru. Prepojenie vyučovania s praxou je dominantou číslo jeden.

V odbore elektrotechnika sa pozornosť sústreďuje na odborné predmety (elektrotechnické meranie, elektrotechnika, elektrické stroje a prístroje, strojové zariadenia…) a praktické vyučovanie v odbore, absolventi získajú § 21 v zmysle vyhlášky 509/2008 a zároveň možnosť študovať na vysokej škole technického zamerania.

Manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje študentov pre prax na strednom a vyššom stupni manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Absolventi odboru sa uplatnia v cestovných kanceláriách, turistických informačných centrách, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach, v sprievodcovskej činnosti, v animačných a kongresových službách… Počas štúdia spolupracujú prostredníctvom školskej firmy s organizáciou Ja-Slovensko, n.o., získajú teoretické a praktické zručnosti v oblasti podnikania, účtovníctva a finančnej gramotnosti, svoje nadobudnuté poznatky aplikujú počas praxe v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

Grafik digitálnych médií je odbor zameraný na prácu s digitálnymi médiami, spracovanie textových , obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií. Absolvent má poznatky o fototechnike a videotechnike, pracuje so sieťovými informačnými systémami a okrem maturitného vysvedčenia získa výučný list z odboru. Absolventi študijných odborov majú možnosť štúdia na vysokej škole v závislosti od ukončeného odboru.

Dobrá odborná prax je ako prostriedok na ceste k získaniu atraktívneho zamestnania. To je heslo, ktorým sa riadi stredná odborná škola v Tisovci.

V rámci programu Erasmus+ sa študenti všetkých troch odborov zúčastňujú na odbornej praxi v zahraničí: Rakúsko (Viedeň), Maďarsko (Budapešť), Taliansko (Miláno), Španielsko (Barcelona)… Všetky nadobudnuté teoretické poznatky aktívne prenášajú do praxe, učia sa, čo znamená pracovať, komunikujú v cudzom jazyku a spoznávajú kultúru hosťujúcej krajiny.

Projekty celoslovenského a svetového významu

Škola sa každoročne zapája do projektov celoslovenského a svetového významu: ProjektDajme budúcim generáciám šancu pre nový život a projekt Show your talent. Projekt Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život (ACC03P13) sa realizoval pod záštitou Nórskych fondov a Banskobystrického samosprávneho kraja. Projekt prispel k modernizácii školy v rámci ochrany životného prostredia a pre študentov sa zaviedol nový výučbový predmet Ekológia v praxi. Show your talent je výnimočný tým, že je jedinečným rozvojovým programom pre mladých stredoškolákov 1. až 3. ročníka. Realizátorom programu je OZ TEAM, CVČ – JUNIOR a SYTEV. Vďaka programu sa študenti vzdelávajú neformálnym spôsobom. Spoznávajú nových ľudí, zdokonalia sa v komunikácii, pracujú v tíme, získajú organizačné zručnosti, skúsenosti v marketingu a zároveň si môžu splniť svoj sen alebo realizovať spoločný tímový nápad.

Zdroj: Stredná odborná škola Tisovec, PR-článok