Váhate s prihláškou? Gymnázium I. Kraska predstavuje jednu z možností

Tradičná škola s bohatou históriou v Rimavskej Sobote vzdeláva žiakov v osem- a štvorročnej forme štúdia v slovenskom i maďarskom vyučovacom jazyku. Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium má vytvorené podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na prípravu na vysokoškolské štúdium. Popri všeobecnovzdelávacích aktivitách podporuje výchovnú a mimoškolskú činnosť, vytvára efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom žiaci a zamestnanci zažívajú pocit úspechu a radosti. V centre pozornosti pedagógov je žiak, ktorý sa formuje a vytvára si vlastnú hierarchiu hodnôt.

Gymnazium Ivana Kraka
Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na budúci školský rok sa uskutočnia v prvom termíne 2. mája a v druhom termíne 9. mája.

Na tomto linku nájdete Podmienky prijatia
na štvorročné štúdium https://gymrs.edupage.org/a/prijimacie-skusky…
na osemročné štúdium https://gymrs.edupage.org/a/prijimacie-skusky…

Svet ovládli skratky CRISPR, AI, NLP a pracovné portály márne hľadajú web developerov, machine learning inžinierov, 3D modelárov a printerov, UX dizajnérov, copywriterov, dátových či bezpečnostných analytikov. Tí sedia v laviciach nášho gymnázia. Vychovávame budúcich kryptografov, ktorí budú v roku 2035, keď sa dostanú na pracovný trh, riadiť bezpečnosť našich dát, právnikov, ktorí budú riešiť etické problémy umelej inteligencie, architektov neurónových sietí, ktorí budú riadiť naše autonómne autá… My v Gymnáziu Ivana Kraska sme na to pripravení.

Zapájame žiakov do života školy, kladieme dôraz na ich osobnostný rast. Žiakov so silnou vnútornou motiváciou vzdelávať sa zapájame do rôznych súťaží a projektov. Spolupracujeme s občianskymi združeniami v meste, kultúrnymi inštitúciami, nadáciami, profesnými organizáciami, a pod. Prepájame teóriu s praxou – pozývame do školy ľudí z praxe a prírodovedné predmety v treťom ročníku vyučujú odborníci z praxe a žiaci absolvujú prax vo výskumnom ústave a v programátorských firmách v regióne. Každoročne participujeme na rôznych projektoch.

Momentálne realizujeme projekty zamerané na programovanie a 3D tlač

Počas prvej vlny pandémie pani učiteľka Miháľová založila na našej škole online krúžok 3D tlače. Prihlásení študenti počas svojich online stretnutí prelúskali 3D modelovacie programy, fotogrametrickým softvérom vytvorili 3D model sošky, naučili sa používať slicer, vytvárať vlastné 3D objekty vo formáte STL. Učili sa navzájom, viedli si vlastné školenia, zdieľali svoje nápady. Ich zápal bol napriek tomu, že tlačiareň naživo videli až po 5 mesiacoch, neuveriteľný. Každý sa zhostil inej oblasti a ich úsilie vyvrcholilo dvoma workshopmi pre učiteľov našej školy. Karta sa teda obrátila a žiaci učili učiteľov.

Od októbra 2021 naša škola otvorila 3D laboratórium so špičkovými 3 FDM a rezinovou tlačiarňou. Našim zámerom je využiť ho na maximum a podporiť študentov v samostatných projektoch, ktoré si sami navrhli podľa svojich preferencií a oblastí, v ktorých sa chcú rozvíjať. V tomto školskom roku nám boli schválené ďalšie projekty súvisiace s 3D tlačou, pretože chceme našim študentom ponúknuť príležitosť rozvoja v oblasti, ktoré neposkytuje žiadna stredná škola na Slovensku.

Participujeme na Medzinárodnom rozvojovom projekte DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote, pretože každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť. Naša škola pomáha už 4 roky žiakom osobnostne rásť, posúvať svoje limity stále vyššie a vykročiť zo svojho cieľa.

V tomto školskom roku bola naša škola vybratá do rozvojového programu Diamantovej ceny DofE, a tak na svojom rozvoji pracujú aj 3 učiteľky našej školy. V programe sa riaditelia a učitelia, ktorí na školách vedú program DofE, zlepšujú v komunikačných a líderských zručnostiach. Absolvujú niekoľko workshopov so špičkovými lektormi, zdieľajú skúsenosti s kolegami z iných škôl a každá škola má svojho mentora z popredných firiem, ktorý im pomáha s osobnostným rozvojom. Nás mentoruje Ing. Karol Vörös, vedúci úseku správy zariadení VVN Západoslovenská distribučná, a.s.

Súťažíme o titul Ambasádorská škola EP

Patríme k 14 vybratým školám v SR a počas tohto školského roka urobíme všetko pre to, aby sa aj naša škola stala súčasťou aktívneho diania v EÚ. Podarí sa nám to spoluprácou žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov a všetkých, ktorým záleží na budúcnosti EU. Každá škola v rámci programu EPAS má svojich senior ambasádorov – učiteľov a junior ambasádorov – žiakov školy, ktorí prejavia záujem o účasť v programe. Na stránke školy postupne prinášame informácie o aktivitách v rámci programu EPAS.

Čo sme ešte nepovedali …

Škola sa predovšetkým orientuje na implementáciu inovatívnych metód do výučby orientovaných na žiakov, rozvoj ich intelektuálneho potenciálu, zručností, osobnosti a čo najlepšiu prípravu pre prax a vysokoškolské štúdium. V posledných rokoch sa pre svojich žiakov snaží vytvárať priestor na rozvoj ich hard skills a soft skills. Vidíme obrovský zmysel v podpore rozvoja soft skills ako pracovať v tíme, komunikovať medzi sebou, riešiť konfliktné situácie, pracovať pod vplyvom stresu, manažovať si čas a energiu a pod. našich žiakov, ale aj pedagogických zamestnancov. Výborné výsledky prináša bádateľská metóda a rovesnícke vyučovanie, ktoré aplikujeme tak často, ako sa len dá.

Ak máte doma piataka alebo deviataka a váhate, kam si podať prihlášku na strednú školu, informujte sa o našej škole. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj stretnutie s vedením školy alebo kontaktovať riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu na riaditel@gymrs.sk, alebo na telefónnom čísle 0911 095 669.

Niekoľko dôležitých termínov

V školskom roku 2022/2023 bude gymnázium prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 22 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 73 žiakov.

Prihlášky na prijímacie konanie do 1. ročníka 4-ročného a 8-ročného štúdia podáva zákonný zástupca uchádzača o štúdium cez systém EduPage do 14. marca 2022 riaditeľovi základnej školy (ZŠ).

Po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ pošle zákonný zástupca prihlášku cez EduPage na Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium najneskôr do 20. marca 2022.

Bližšie informácie k možnosti podať si prihlášku v papierovej forme vám poskytne ZŠ.

Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na budúci školský rok sa uskutočnia v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby aj 3. mája 2022.

V druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby aj 10. mája 2022.

Podmienky prijatia na štúdium a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 28. februára a budú odprezentované aj na online DOD.

Všetky dôležité informácie škola pridáva aj na www.gymrs.edupage.org a na svoje stránky na sociálnych sieťach – Facebook a Instagram

Zdroj: PR-článok, Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota