V R. Bani by mali mať pálenicu. Obec zámer podporuje

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani vyjadrilo kladné stanovisko k zámeru investora vybudovať v obci polyfunkčný objekt – pestovateľskú pálenicu a liehovar na destiláty. Pre vobraze.sk to uviedla starostka Elena Polóniová. Poslanci sa touto témou zaberali na augustovom rokovaní. Ako starostka dodala, investor, ktorým je právnická osoba mimo nášho regiónu, zastúpený fyzickou osobou, vlastniacou v Rimavskej Bani nehnuteľnosť, požiadal obec o vyjadrenie k investičnému zámeru.

Podľa jej slov sa v uvedenej prevádzke bude nachádzať zariadenie na spracovanie prebytkov ovocia a výrobu destilátov z ovocia, pochádzajúceho z nášho regiónu, na poschodí sa bude nachádzať miestnosť na občerstvenie a obslužné priestory. V priľahlej hospodárskej budove bude pivnica – degustačná miestnosť a samostatný sklad liehu. Rozloha existujúceho objektu predstavuje približne 100 m2. Doplnila, že je to v tej časti obce, kde bol motorest.

Polóniová uviedla, že na rokovanie zastupiteľstva prišiel zástupca investora, predstavil investičný zámer a vyjadril sa k otázkam zabezpečenia parkovania a spôsobu nakladania s odpadom, s jeho skladovaním a likvidáciou. Poslanci podľa nej diskutovali aj o rizikách.

Starostka deklaruje rovnako kladný postoj k tomuto zámeru. „Služby pestovateľských páleníc využívajú hlavne záhradkári, pre ktorých je pestovanie ovocia záľubou, ale aj ľudia, ktorí pestujú ovocie na svojich pridomových hospodárstvach a nemajú možnosť komercializovať ovocie do obchodnej siete.“

Čo sa týka samotnej stavby, vysvetlila, že ide o existujúci areál a nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria. „Vstup je zabezpečený z jestvujúcej komunikácie a parkovanie bude zabezpečené v priestoroch prevádzky. Prevádzkovaním navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové látky takého charakteru a zloženia, aby mohli mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a zámer je v súlade s funkčnými a priestorovými limitmi územnoplánovacej dokumentácie našej obce,“ povedala Polóniová.

Zdôraznila, že najdôležitejším aspektom pri rozhodovaní je však podpora podnikateľského prostredia v obci. „Vývoj v obci ovplyvnený z veľkej časti záporným migračným saldom, keďže mladí ľudia odchádzajú za prácou, sa môže zmeniť len tým, že sa zvýši životná úroveň a narastie ponuka pracovných príležitostí a taktiež finančné ohodnotenie,“ ozrejmila starostka. Ďalej podotkla, že ako malá samospráva nemajú veľa možností podporiť podnikateľské prostredie strategickým spôsobom. „Preto je z môjho pohľadu potrebné podporiť každý individuálny projekt, ktorý môže prispieť k rozvoju ekonomiky v Rimavskej Bani,“ podčiarkla.

Elena Polóniová pripomenula, že investora čaká schvaľovací proces, revitalizácia existujúcich objektov a inštalácia technologických prvkov. „Preto neviem posúdiť, v akom časovom horizonte by mohla začať pálenica fungovať. Ale sme pripravení investorovi pomôcť, aby sa jeho zámer podaril,“ uviedla starostka obce.

Zdroj: vobraze.sk