Týchto deväť projektov môžete podporiť hlasovaním do konca mesiaca

Verejnosť môže do konca mesiaca jún hlasovať za viacero rozmanitých projektov, podporené budú z participatívneho rozpočtu rimavskosobotskej samosprávy. Väčšina projektov je zameraných na podporu aktivít pre deti. Ako informuje samospráva na internetovej stánke, ľudia môžu odovzdať svoj hlas vhodením hlasovacieho lístka do urny v kancelárii podateľne, alebo internetovým hlasovaním. Ide o tohtoročnú novinku na rozšírenie možností hlasovania verejnosti a zvýšenie záujmu o veci verejné. Do dnes zahlasovalo vhodením hlasovacieho lístka na mestskom úrade približne 20 ľudí.

„Hlasovať za návrhy projektov je povolené jeden krát a hlas je možné odovzdať maximálne trom projektom,“ uvádza mesto. V rámci rozpočtu bolo určených na rozdelenie 20 tis. eur na podané projekty.

Internetové hlasovanie za jednotlivé projekty nájdete na tomto odkaze:
Je potrebné vyplniť e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Prinášame zoznam projektov vytvorený na základe podkladov žiadostí, ako ich uvádzajú na stránke mesta:

  1. Hudba v sakrálnom a online priestore (Rímskokatolícka cirkev Rimavská Sobota)

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý tvorí dominantu nášho mesta Rimavská Sobota, nie je len miestom bohoslužobným v ktorom sa stretávajú veriaci rímskokatolíckej farnosti Rimavská Sobota, ale je zároveň miestom kde v sakrálnom priestore interiéru má svoje miesto výtvarné umenie, ale taktiež hudba kráľovského nástroja organu, ktorý koncertný nástroj rímskokatolícka farnosť Rimavská Sobota vlastní. Je v našom záujme ponúknuť širokej verejnosti započúvať sa do diel významných i nepoznaných autorov takejto hudby. Zároveň chceme ponúknuť aj iné hudobné telesá inštrumentálnej ako aj vokálnej hudby poprepájanej prednesom textov národnej umelkyne herečky Božidary Turzonovovej. Hudba povznáša ducha a rozjasňuje myseľ. Samozrejme že ide o finančne náročné dielo, ktoré si bez pomoci nevieme ako farnosť dovoliť, aj keď podnikáme koncerty v menšom rozsahu, ktoré sú pre nás finančne dostupné. Záujem poslucháčov na koncertoch nás ubezpečuje, že aj v našom meste je bohaté fórum hudobných nadšencov, ktorí majú záujem o dobrú a kvalitnú hudbu. Sakrálny priestor, kostol s tak výbornou akustikou je pre tento účel najvhodnejším priestorom v našom meste.

  1. Revitalizácia jazdiarne – Kurinec, Rimavská Sobota (Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia)

Projekt rieši revitalizáciu povrchu jazdiarne, tréningovej plochy za účelom vytvorenia podmienok na celoročnú prípravu jazdcov a koní v areáli „Kurinec – Zelená Voda, Rimavská Sobota“ na pozemku p.č. CKN 3942/1 v k.ú. Rimavská Sobota vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Cieľom projektu je zlepšenie kvality tréningovej činnosti v jazdeckom športe a podpora mladých jazdcov za účelom dosiahnutia výborných výsledkov, ktorými by reprezentovali naše Mesto Rimavská Sobota.

Tréningová plocha je značne opotrebovaná, povrch je veľmi tvrdý, kde môže dôjsť úrazom jazdcov a koní. Z uvedeného dôvodu je potrebný nákup piesku a položenie nového pieskového podkladu, vyhotovenie nového drezúrneho obdĺžnika, čo umožní skvalitnenie tréningovej činnosti jazdcov a lepšiu výkonnosť koní.

Vytvorením novej, mäkkej jazdeckej plochy sa umožní zlepšenie kvality jazdenia pre členov nášho klubu ako aj výuka nových nádejných jazdcov z mesta Rimavská Sobota.

Radi privítame občanov nášho mesta zaujímajúcich sa o jazdecký šport na skvalitnenom povrchu jazdeckého areálu.

  1. Dokončenie obnovy fasády na dome kultúry Dúžava (Miloš Lesko)

V roku 2019 sa začala hrubá oprava omietky a v roku 2020 sa uskutočnila kompletná obnova omietky a podhľadov s výnimkou štítu budovy domu kultúry v Dúžave. V roku 2021 by sme chceli dokončiť omietku na štíte budovy, následné vymaľovanie fasády na celom dome kultúry vrátane štítu, doplnenie odkvapových rúr a odvedenie dažďovej vody od základov budovy na vstupnej strane budovy a v prípade dostatočných finančných prostriedkov by sme chceli uložiť keramickú dlažbu na vonkajšie schody, čím by sa dokončila kompletná rekonštrukcia exteriéru budovy domu kultúry v Dúžave. V roku 2019 a 2020 sa obyvatelia Dúžavy zúčastnili na troch dobrovoľných brigádach, kde sa pracovalo na obnove detského ihriska, terénnych úpravách okolia, výkopových prácach, drenážovaní okolia kultúrneho domu a výmeny časti odkvapových rúr. V prípade podporenia nášho projektu sú obyvatelia Dúžavy naďalej ochotní dobrovoľne brigádovať na skrášľovaní domu kultúry v Dúžave a jeho okolia.

Mestská časť Dúžava Vám vopred ďakuje za Vaše hlasy na podporu nášho projektu.

  1. Hýbme sa v prírode (Rodičovské združenie pri ZŠ P. Dobšinského)

Žijeme náročnú dobu a nedostatok pohybu ohrozuje zdravie našich detí.V čase pandémie sa upustilo od spoločných pohybových aktivít v telocvičniach, a preto by sme sa radi jednoduchou formou vrátili k prirodzenej, ale aj zaujímavejfyzickej aktivite.Vo vonkajších priestoroch školy chceme vybudovaťimitáciu prírodných prekážok,ktoré v súčasnosti naberajú na atraktivite, a tým pritiahnuť mladšie deti i tínedžerov k pohybu.

Rozľahlý areál Základnej školy Pavla Dobšinského ponúka ideálny priestor na vykonávanie rozličných športových disciplín v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a športu, ako aj voľnočasových aktivít našich žiakov.

Podporte náš projekt a pomôžete nám realizovať priestor, v ktorom sa budú deti hýbať s radosťou, nadviažu spoločenské kontakty a dotiahnu k pohybu svojich rovesníkov či rodičov.

  1. Poďme s deťmi von a športujme (Občianske združenie Nová Sobôtka)

Zámerom projektu je dobudovať detské ihrisko v mestskej časti Sobôtka a pripraviť tak obyvateľom z mestskej štvrte a okolia podmienky na podporu a motiváciu k aktívnemu pohybu, kolektívnemu športu detí, mládeže a dospelých, ale aj podporu a podmienky na stretávanie sa pri rôznych oddychových a voľnočasových aktivitách.

V roku 2020 sa aktívnym obyvateľom v mestskej časti Sobôtka podarilo v rámci prvého ročníka Participatívneho rozpočtu vybudovať multifunkčné športové ihrisko, ktoré je využívané na rôzne kolektívne aj individuálne športy. Pre jeho plnohodnotné využívanie je však potrebné dokúpiť športové vybavenie: futbalové bránky, florbalové bránky, exteriérový basketbalový kôš, a tým vytvoriť účelné športovisko pre obyvateľov.

Okrem toho je cieľom aj vybudovanie Altánku pri ohnisku, ktorý poslúži na posedenie a stretávanie komunity, taktiež ako úkryt pred dažďom, úkryt pred slnkom v horúcich letných dňoch.

Športové vybavenie a aj Altánok budú slúžiť dlhodobo pre verejnoprospešný účel a pomôžu zveľadiť verejné priestranstvo v našom meste.

  1. Dokončenie revital. verejne prístupného detského ihriska v areáli ZŠ Š.M. Daxnera (Združenie rodičov ZŠ Š.M. Daxnera)

Zámerom projektu je dokončiť revitalizáciu detského ihriska na verejne prístupnom a pre verejnosť vždy otvorenom školskom dvore Základnej školy Š.M.Daxnera (sídlisko Západ).

Na tomto detskom ihrisku trávi voľný čas množstvo detí a rodiny s deťmi, a preto by sme chceli zakúpením a inštaláciou certifikovaných športových a hracích prvkov (hojdačka, celokovové športové rúčkovadlo), ako aj kúpou dvoch detských futbalových bránok oživiť tento verejný priestor. Vybavenie, ktoré sa v rámci projektu zakúpi a nainštaluje bude využívané dlhodobo ako motivačný prvok k pohybu detí a mládeže na čerstvom vzduchu a pomôže im získať pozitívny vzťah k športu a k zdravému životnému štýlu.

Revitalizáciou detského ihriska prispejeme k zveľadeniu verejného priestoru v našom meste a tým zabezpečíme prínos pre mnohých obyvateľov, ktorí môžu tento priestor kedykoľvek využívať, nakoľko školský dvor je vždy otvorený, verejne prístupný a deti a mládež ho využívajú a športujú tam aj počas voľna, víkendov a prázdnin.

  1. Druhá etapa revital. detského ihriska na ul. A. Markuša (Peter Baláž)

V prvej fáze obnovy detského ihriska sa opravilo oplotenie a zakúpili sa detské hracie zostavy. Keďže máme možnosť ho vylepšiť, v druhej fáze by sme chceli doplniť hracie prvky, aby sa tam mohlo hrať viac detí naraz. Plánujeme vybudovať jednoduchý prístrešok nie len pre deti ale aj pre rodičov a iných obyvateľov danej lokality, kde sa môžu stretávať a vytvárať tak lepšie spoločenské vzťahy.

Budeme radi keď náš projekt podporíte v hlasovaní.

Ďakujeme

  1. Šatňa pre mladé talenty (HKM Rimavská Sobota o.z.)

Deti sú naša budúcnosť a po náročnom pandemickom období je potrebná a dôležitá ich motivácia k športovaniu.

Ako hokejový klub sme sa rozhodli zapojiť do projektu a získať financie aby sme detičkám spravili radosť a vytvorili im príjemné a pekné prostredie, kde trávia množstvo času.

Chceme zrekonštruovať a inovovať šatňu na zimnom štadióne, ktorú využívajú detičky v kategórií prípravka od 8 do 10 rokov. Jedná sa o 26 nových sedacích boxov + úprava stien + vymaľovanie celej šatne.

  1. Zveľadenie – úprava športového areálu – tenisové kurty, mini futbalové ihrisko, Pod Šibeničným vrchom (Športový klub Progress Rimavská Sobota)

Zveľadenie športového areálu – tenisové kurty a futbalové ihrisko pod Šibeničným vrchom.

Oplotenie futbalového ihriska a vysiatie trávnika, výsadba zelene v okolí areálu. Vybudovanie oddychovej zóny z detským kútikom. Vybudovanie fitnes parku a odrazovej tenisovej steny s umelým povrchom.

Zdroj: vobraze.sk, www.rimavská sobota.sk