Chátrajúcu budovu bývalého internátu v R. Sobote zakonzervujú

Rimavskosobotskí poslanci na utorňajšom rokovaní zastupiteľstva rozhodli, že chátrajúca budova bývalého školského internátu na Školskej ulici sa zakonzervuje. Mestskí poslanci sa otázkou jej využitia zaoberali už na niekoľkých tohtoročných zasadnutiach. Primátor mesta Jozef Šimko už dlhodobejšie presadzuje, aby sa budova prestavala na byty pre mladé rodiny. Prestavba by sa financovala to Štátneho fondu rozvoja bývania. Občania lokality ale túto možnosť zavrhli na verejnom hovore a schválili, aby sa budova zakonzervovala. Niektorí poslanci MsZ by pre zmenu chceli v objekte radšej domov sociálnych služieb alebo denný stacionár.

Primátor na utorňajšom rokovaní MsZ predložil poslancom návrh obsahujúci osem bodov využitia budovy. Medzi možnosťami figuroval okrem spomínanej prestavby na byty pre mladé rodiny aj predaj celej budovy, jej prenájom, zakonzervovanie či zbúranie. K tejto téme sa strhla vyše dvojhodinová diskusia. Podľa Romana Vaľa z poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť momentálne poznáme len predbežné investičné náklady stavby a nepoznáme štúdiu ani priestorové usporiadanie objektu. „Ten často spomínaný stav, ktorý tu je, že je internát obývaný neprispôsobivými občanmi, spôsobuje, že nám objekt chátra oveľa rýchlejšie a znižuje kvalitu života obyvateľov žijúcich na Rožňavskej ulici,“ skonštatoval poslanec s tým, že aj preto bolo na verejnom hovore navrhované riešenie, aby sa objekt zakonzervoval do doby, kým sa nenájde rozumné riešenie.

Vaľo zároveň uviedol, že odhadovaný investičný náklad vo výške 40 tisíc eur nepovažuje za vyhodené peniaze, pretože zachráni do budúcna oveľa väčšiu hodnotu. Tento poslanec nakoniec predložil návrh, aby sa budova zakonzervovala a aby súčasne mestský úrad vykonal prieskum trhu za účelom prípravy štúdie realizovateľnosti na rozdelenie budovy za účelom vybudovania objektu na poskytovanie kombinovaných sociálnych služieb. Tie by zahŕňali byty pre dôchodcov, zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a denný stacionár. Poslanci tento návrh schválili, za boli deviati, dvaja sa zdržali a traja boli proti. Mestský parlament zároveň v tretej zmene rozpočtu vyčlenil na zakonzervovanie objektu sumu 40 tisíc eur.

Projekt na pasportizáciu
Mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Digitálne mesto – GIS + otvorené dáta v správe mesta Rimavská Sobota v rámci výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy a 5 – percentné kofinancovanie projektu vo výške 14 500 eur. „V rámci uvedenej výzvy predkladá mesto Rimavská Sobota projekt na pasportizáciu evidencie vybraných objektov v správe mesta,“ vysvetlila vedúca odboru rozvoja mesta na MsÚ Eva Muráriková s tým, že moduly dát sa majú týkať pasportizácie miestnych komunikácií, parkovacích miest, zvislého a vodorovného dopravného značenia, kanalizačných pustí, autobusových zastávok, dopravných zariadení, cintorína, verejného osvetlenie, mobiliára a stanovíšť kontajnerov. Rovnako aj evidencie platcov alebo neplatcov dani z nehnuteľnosti, zelene, dokumentu starostlivosti o zeleň, inžinierskych sietí, digitalizácie územného plánu a geografického informačného systému, ktorý bude interaktívny a prístupný na internetovej stránke.

Predpokladané náklady projektu sú vo výške 297 tisíc eur a požadovaná suma príspevku je 282 150 eur. Kofinancovanie v sume 14 500 eur bude hradené z rozpočtu mesta a zapracuje sa doň až po schválení príspevku. Ako Muráriková ďalej vysvetlila, v tohtoročnom rozpočte je na pasportizáciu vyčlenených 10 tisíc eur, no táto suma by nepostačovala ani na pasport miestnych komunikácií.

Zdroj: vobraze.sk