Myslite na budúcnosť vašich detí. Dajte ich študovať na Gymnázium I. Kraska

Sme škola, v ktorej to žije. Škola, kde sa hľadajú spôsoby, ako veci riešiť. Škola, kde sa nepýtame „Prečo?“ ale „Prečo nie?“ Máte doma piataka alebo deviataka a rozhodujete sa, aká bude jeho ďalšia cesta za vzdelaním? My, v Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote, sme tu pre vás!

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium má vytvorené podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na prípravu na vysokoškolské štúdium. Je tradičnou školou s bohatou históriou v Rimavskej Sobote a vzdeláva žiakov v osem- a štvorročnej forme štúdia v slovenskom i maďarskom vyučovacom jazyku.

Popri všeobecnovzdelávacích aktivitách podporuje škola seba rozvoj svojich žiakov, vytvára efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom žiaci a zamestnanci zažívajú pocit úspechu a radosti. V centre pozornosti pedagógov je žiak, ktorý sa formuje a vytvára si vlastnú hierarchiu hodnôt.

Svet ovládli skratky CRISPR, AI, NLP a pracovné portály márne hľadajú web developerov, machine learning inžinierov, 3D modelárov a printerov, UX dizajnérov, copywriterov, dátových či bezpečnostných analytikov. Tí sedia v laviciach nášho gymnázia. Vychovávame budúcich kryptografov, ktorí budú v roku 2036, keď sa dostanú na pracovný trh, riadiť bezpečnosť našich dát, právnikov, ktorí budú riešiť etické problémy umelej inteligencie, architektov neurónových sietí, ktorí budú riadiť naše autonómne autá… My v Gymnáziu Ivana Kraska sme na to pripravení!

Najväčší dôraz kladieme na kvalitné vzdelávanie

Žiaci sú u nás vzdelávaní kvalifikovanými pedagógmi vo všetkých všeobecnovzdelávacích a výchovných predmetoch. Náš školský vzdelávací program ponúka pestrú paletu voliteľných predmetov. Vidíme obrovský zmysel v podpore rozvoja soft skills ako pracovať v tíme, komunikovať medzi sebou, riešiť konfliktné situácie, pracovať pod vplyvom stresu, manažovať si čas a energiu a pod. našich žiakov, ale aj pedagogických zamestnancov. Výborné výsledky prináša zážitková, bádateľská metóda a rovesnícke vyučovanie, ktoré aplikujeme tak často, ako sa len dá.

V triedach sú kompaktné kolektívy žiakov so záujmom o štúdium. Žiaci si vyberajú zo 4 cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk), sú pripravovaní na množstvo súťaží, čoho dôkazom sú úspechy našich žiakov v okresných, krajských, celoštátnych aj medzinárodných kolách rôznych súťaží, o čom pravidelne informujeme na stránke školy a sociálnych sieťach školy. Svoje praktické zručnosti si preverujú v zrekonštruovaných laboratóriách fyziky, chémie, biológie. Na škole máme 4 novo vybavené počítačové učebne. Organizujeme pre našich žiakov plavecký a lyžiarsky kurz, exkurzie v SR a zahraničí a výlety spojené s poznávaním prírodných a kultúrnych pamiatok Slovenska. V čase po sumárnej klasifikácii dávame žiakom priestor zasúťažiť si medzi triedami vo volejbale, florbale, vybíjanej a iných športoch.

Momentálne realizujeme projekty zamerané na programovanie a 3D tlač

Počas prvej vlny pandémie pani učiteľka Miháľová založila na našej škole online krúžok 3D tlače. Prihlásení študenti počas svojich online stretnutí prelúskali 3D modelovacie programy, fotogrametrickým softvérom vytvorili 3D model sošky, naučili sa používať slicer, vytvárať vlastné 3D objekty vo formáte STL. Učili sa navzájom, viedli si vlastné školenia, zdieľali svoje nápady. Ich zápal bol napriek tomu, že tlačiareň naživo videli až po 5 mesiacoch, neuveriteľný. Každý sa zhostil inej oblasti a ich úsilie vyvrcholilo dvoma workshopmi pre učiteľov našej školy. Karta sa teda obrátila a žiaci učili učiteľov.

Naša škola otvorila 3D laboratórium so špičkovými 3 FDM tlačiarňami, rezinovou tlačiarňou a 3D-scannerom. Našim zámerom je využiť ho na maximum a podporiť študentov v samostatných projektoch, ktoré si sami navrhli podľa svojich preferencií a oblastí, v ktorých sa chcú rozvíjať. Študenti svoje projekty prezentovali aj na Letnej škole 3D tlače pre seniorov a pred študentami našej školy. Letnú školu zabezpečili aj lektorsky. Za odmenu sa zúčastnili vzdelávacieho pobytu v Prahe, počas ktorého navštívili špičkové pracoviská a akcie najnovších trendov IT a 3D tlače (firmu PrušaResearch, 3D laboratórium Fakulty architektury ČVUT, expozíciu #Datemaze v galérii DOX spojenú s workshopom Algoritmická budoucnost, akciu Startup Night vysokých škôl Českej republiky, inštaláciu sochy tlačenej zdieľanou 3D tlačou Pla(s)teosaurus…).

V tomto školskom roku nám boli schválené ďalšie projekty súvisiace s 3D tlačou a s programovaním, pretože chceme našim študentom ponúknuť príležitosť rozvoja v oblasti, ktoré neposkytuje žiadna stredná škola na Slovensku. Spoluorganizujeme tiež letnú školu 3D tlače tentokrát pre učiteľov z iných škôl v prvý júlový týždeň.

Participujeme na Medzinárodnom rozvojovom projekte DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote, pretože každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť. Naša škola pomáha už 5 rokov žiakom osobnostne rásť, posúvať svoje limity stále vyššie a vykročiť zo svojho cieľa.

V minulom školskom roku absolvovali 3 učiteľky našej školy rozvojový program Diamantovej ceny DofE, kde sa mali možnosť zlepšiť v komunikačných a líderských zručnostiach. Absolvovali niekoľko workshopov so špičkovými lektormi, zdieľali skúsenosti s kolegami z iných škôl a každá škola pracovala pod taktovkou svojho mentora z popredných firiem, ktorý im pomáhal s osobnostným rozvojom. V tomto školskom roku máme opäť zapojených žiakov na bronzovej a striebornej úrovni a prvý krát aj našich septimánov na zlatej úrovni! Teší nás aj záujem našich absolventov, rodičov a verejnosti, ktorí robia v rámci DofE našim žiakom mentorov v rôznych oblastiach a realizujú s nimi aj dobrodružné expedície.

Vyhrali sme titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Patríme k 4 školám v SR, ktoré sa stali súčasťou aktívneho diania v EÚ. Vďaka spoločnej aktivite žiakov, učiteľov a rodičov získali naši žiaci množstvo teoretických vedomostí, zorganizovali rôzne informačné aktivity a odmenou im za to je výlet do EP v Štrasburgu počas tohtoročných jarných prázdnin.

Čo sme ešte nepovedali …

Škola sa predovšetkým orientuje na implementáciu inovatívnych metód do výučby orientovaných na žiakov, rozvoj ich intelektuálneho potenciálu, zručností, osobnosti a čo najlepšiu prípravu pre prax a vysokoškolské štúdium. Na škole podporujeme prirodzené priateľské vzťahy žiakov slovenskej a maďarskej národnosti. V posledných rokoch sa pre svojich žiakov snaží vytvárať priestor mimo vyučovania na aktivity, ktoré sú doplnkom ku kvalitnému školskému vzdelávaciemu programu. V tomto školskom roku sme zaviedli vyučovanie písania všetkými desiatimi, online marketing, už niekoľko rokov vydávame školský časopis Gymkoviny, spolupracujeme s dobrovoľníckymi organizáciami a pestujeme vzťah k športu. Škola sa zapája aj v tomto školskom roku do medzinárodných mobilít, ktoré umožňujú našim žiakom študijný pobyt v zahraničí.

Ak máte doma piataka alebo deviataka a váhate, kam si podať prihlášku na strednú školu, informujte sa o našej škole. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj stretnutie s vedením školy alebo kontaktovať riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu na riaditel@gymrs.sk, alebo na telefónnom čísle 0911 095 669.

Niekoľko dôležitých termínov

V školskom roku 2023/2024 bude gymnázium prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 24 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 73 žiakov.

Riaditeľom ZŠ potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage na Gymnázium Ivana Kraska najneskôr do 20. marca 2023. Bližšie informácie k možnosti podať si prihlášku v papierovej forme vám poskytne ZŠ.

Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok je 4. máj 2023 (štvrtok).

Druhý termín prvého kola prijímacích skúšok je 9. máj 2023 (utorok).

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Na tomto linku nájdete Podmienky prijatia:

podmienky prijatia na 4-ročné štúdium:

podmienky prijatia na 8-ročné štúdium:

Všetky dôležité informácie škola pridáva aj na www.gymrs.edupage.org a na svoje stránky na sociálnych sieťach – Facebook a Instagram.

Zdroj: PR-článok, Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota