V okrese R. Sobota sa rozbieha projekt Právo na prvé zamestnanie. Mladým ľuďom pomôže získať pracovné zručnosti

Desiatky mladých ľudí získavajú svoje pracovné skúsenosti vďaka projektu štátnej pomoci Právo na prvé zamestnanie. Takúto príležitosť majú už aj mladí ľudia v okrese Rimavská Sobota. Projekt im pomôže získať požadované pracovné zručnosti a zároveň umožní zamestnávateľom získať nových pracovníkov.

Cieľ projektu:
Podpora vytvárania pracovných miest uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) u zamestnávateľov. Cieľom je zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ.

Cieľová skupina:
UoZ – podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii minimálne 2 mesiace, ktorý nemal pravidelné platené zamestnanie (t.j. nemal pracovný pomer, ktorý trval najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov). V tomto prípade sa jedná o pracovný pomer uzatvorený podľa predpisov SR, vrátane SZČ. Pracovný pomer a SZČ sa v zahraničí nesleduje.

Oprávnení žiadatelia:
Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení (všetci zamestnávatelia). Zamestnávateľ podáva žiadosť na úrade, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto vytvára, a to osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa.

Finančný príspevok:
 Mesačná výška finančného príspevku zamestnávateľovi na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac bude vo výške 90 % z CCP zamestnanca , najviac vo výške 1 318,53 € .
Výška poskytovaného finančného príspevku sa počas platnosti dohody nevalorizuje
 Finančný príspevok sa bude poskytovať jednorazovo , pri uzatvorení pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov ( 6 mesiacov podporovanie + 6 mesiacov udržanie ), resp.na neurčitý čas.
Finančné príspevky sa budú poskytovať najdlhšie na dobu 6 mesiacov.
 Zamestnávateľ predkladá spolu so žiadosťou o vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov relevantné doklady za celé podporované obdobie (t.j. za 6 mesiacov spolu).

Najneskorší nástup do pracovného pomeru je k 01.10.2024.
V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca na ktorého pracovné miesto sa poskytujú finančné príspevky, môže zamestnávateľ uvoľnené pracovné miesto preobsadiť iným UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny v lehote do 30 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia.
V prípade , ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa zamestnávateľovi poskytuje finančný príspevok, je dočasne voľné ( napr. z dôvodu PN…) , zamestnávateľ môže dočasne uvoľnené pracovné miesto obsadiť iným UoZ z evidencie UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny.
V prípade, ak zamestnávateľ dočasne voľné pracovné miesto nepreobsadí, pracovné miesto sa považuje za obsadené, ale finančný príspevok počas tejto doby sa nebude poskytovať.

Bližšie informácie o poskytnutí príspevku vám poskytne Úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota, oddelenie AOTPaP – Mária Ruszó Bánová, 2.poschodie, kanc. č.: 302, č. telef.: 047/24 50 408, email: Maria.RuszoBanova@upsvr.gov.sk.

Zdroj: ÚPSVaR, R. Sobota