MAS MALOHONT podporí budovanie ubytovacích a rekreačných zariadení

Výzva na predkladanie projektov, ktorá je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacích a doplnkových relaxačných zariadení, je určená pre podnikateľské subjekty. Celkovo je v nej vyčlenených takmer 300 000 €, z ktorých môžu byť podporené investície do rozvoja cestovného ruchu realizované na území MAS MALOHONT.

„V rámci projektov podporíme výstavbu nových ubytovacích zariadení alebo rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich ubytovacích zariadení či nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia s kapacitou od 5 do 30 lôžok. Tieto aktivity je možné realizovať len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností,“ približuje zameranie výzvy manažérka MAS Danica Blahová. Ako ďalej uvádza, oprávnené sú aj investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napríklad wellness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén a pod.

O finančný príspevok vo výške maximálne 30 000 €, resp. 100 000  € na 1 projekt sa môžu uchádzať mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, obhospodarujúce lesy alebo podnikajúce v oblasti chovu rýb. Minimálna výška príspevku na projekt je 10 000 € a intenzita podpory predstavuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov. To je v porovnaní s predchádzajúcimi výzvami v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oveľa výhodnejšie, žiadatelia však musia splniť viacero podmienok.

Cieľom výzvy je prispieť k zlepšeniu podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v regióne Gemer-Malohont prostredníctvom investícií do ubytovacích zariadení a doplnkových služieb k nim. MAS MALOHONT prijíma projekty do 30.10.2023, pričom všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na web stránke MAS v časti Vyhlásené výzvy.

„Ďalšie informácie poskytneme potenciálnym žiadateľom e-mailom, telefonicky alebo osobne počas konzultácie, ktorú odporúčame dohodnúť si vopred,“ uzatvára manažérka MAS.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Viac informácií:


Ing. Danica Blahová,
manažérka MAS,
0904 614 457,  
manazer@malohont.sk

Zdroj: PR Článok, foto: archív MAS MALOHONT a Pixabay