Okresný úrad R. Sobota vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok z Plánu rozvoja okresu. K dispozícii je milión eur


Slovensko sa dlhodobo zaoberá riešeniami problematiky zaostalých regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prijíma opatrenia a vytvára nástroje na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov, s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest a znižovať regionálne rozdiely.

Okres Rimavská Sobota, žiaľ, naďalej patrí medzi najzaostalejšie regióny Slovenska a vedie túto nelichotivú štatistiku. Preto Okresný úrad Rimavská Sobota aj  období rokov 2022 – 2026 bude napĺňať stanovené úlohy a ciele na podporu rozvoja regiónu prostredníctvom Plánu rozvoja okresu. V minulom roku vyhlásil prvú výzvu na žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, na ktorú reagovalo až 46 žiadateľov. Hodnotených bolo 39 žiadostí a regionálny príspevok bol schválený 25 subjektom. Zmluvu s riadiacim orgánom uzavrelo 22 subjektov za približne 1 638 658 eur.

Riadiaci výbor NRO okresu Rimavská Sobota, na svojom zasadnutí 1.marca odsúhlasil znenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na tento rok. Následne Okresný úrad Rimavská Sobota na svojej webovej stránke zverejnil prvú výzvu. V období od 3. marca, až do 11. apríla môžu subjekty predkladať svoje žiadosti a to v nasledujúcich oblastiach podpory:

Aktivita B: Cestovný ruch
Opatrenie B1: Tvorba ponuky v kultúrno-poznávacom, prírodnom a iných formách udržateľného cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a i.)
Opatrenie B2: Vytváranie udržateľného zázemia a služieb pre pobyt návštevníkov
Opatrenie B3: Rozvoj destinačného manažmentu a marketing
Opatrenie B4: Zlepšenie dostupnosti okresu, atraktivít a turistických bodov záujmu

Aktivita C: Sociálna ekonomika
Opatrenie C1: Vytváranie podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb

Aktivita D: Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Opatrenie D1: Podpora zvyšovania kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania a rozšírenie kapacít vzdelávacích inštitúcií
Opatrenie D2: Podpora systému profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Na rok 2023 má zatiaľ okres k dispozícii 1 053 904 eur. Je v záujme okresného úradu, ako aj všetkých aktérov, vynaložiť maximálne úsilie na to, aby boli tieto finančné prostriedky aj napriek tvrdým podmienkam v našom okrese využité čo najefektívnejšie. Okresný úrad poskytuje žiadateľom aj konzultácie a poradenstvo na odbore regionálneho rozvoja.
Výzvu, ako aj všetky potrebné formuláre a podrobné informácie o podmienkach, nájdete https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-rimavska-sobota-2022-2026.

Zdroj: tlačová správa, Okresný úrad Rimavská Sobota